วันที่ 28 ก.ย. – 3 ต.ค. 2552


รูปแบบโครงการ

“ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 12” ที่จะจัดติว 28 ก.ย. – 3 ต.ค. 2552 นี้ เตรียมพร้อมเต็มที่ สำหรับน้องๆ ม.ปลาย ที่ต้องสอบแอดมิชชั่นระบบใหม่  จัดสอน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ใช้สอบ O-Net ซึ่งจะสรุปเนื้อหาการเรียนทั้ง 6 เทอม  และสอน Gat และ PAT 1  PAT 2  รวม 6 วัน

วิชาที่จัดสอน ดังนี้ คือ
จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 6 วัน วันละ 1 วิชา ได้แก่

1) คณิตศาสตร์ (O-Net และ PAT 1)
2) ภาษาไทย (O-Net และ GAT ที่เกี่ยวกับความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา)
3) ภาษาอังกฤษ (O-Net และ GAT ในส่วนของภาษาอังกฤษ)
4) สังคมศึกษา O-Net
5) วิทยาศาสตร์ O-Net
6) PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)

สถานที่จัดงาน

ภาคกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขต หาดใหญ่ จ.สงขลา

นอกจากนี้ยังถ่ายทอดบรอดแบนด์จาก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ไปยังโรงเรียนต่างๆ

อีกมากกว่า 100 แห่ง

 

ระยะเวลาการจัดงาน

วันจันทร์ที่ 28 ก.ย. –  วันเสาร์ที่ 3 ต.ค.  2552  เวลา 8.00 – 17.00 น.

ตารางการเรียนการสอน (มีการเปลี่ยนแปลงตารางเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552)

วันที่

สถานที่

28 ก.ย..52

29 ก.ย. 52

30 ก.ย.52

1 ต.ค.52

2 ต.ค.52

3 ต.ค.52

ม.หอการค้าไทย
(กทม.)

ภาษาไทย
O-Net+Gat

สังคมศึกษา
O-Net

วิทยาศาสตร์
O-Net

คณิตศาสตร์
O-Net+Pat1

ภาษาอังกฤษ
O-Net+Gat

PAT 2 วิทยาศาสตร์

ม.เชียงใหม่
(จ.เชียงใหม่)

วิทยาศาสตร์
O-Net

คณิตศาสตร์
O-Net+Pat1

ภาษาไทย
O-Net+Gat

PAT 2 วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา
O-Net

ภาษาอังกฤษ
O-Net+Gat

ม.สงขลานครินทร์
(จ.สงขลา)

คณิตศาสตร์
O-Net+Pat1

ภาษาอังกฤษ
O-Net+Gat

  ภาษาไทย
O-Net+Gat

PAT 2 วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา
O-Net

วิทยาศาสตร์
O-Net

ม.ขอนแก่น
(จ.ขอนแก่น)

ภาษาไทย
O-Net+Gat

วิทยาศาสตร์
O-Net

สังคมศึกษา
O-Net

คณิตศาสตร์
O-Net+Pat1

ภาษาอังกฤษ
O-Net+Gat

PAT 2
วิทยาศาสตร์

รายชื่ออาจารย์ผู้สอน

ภาษาไทย  O-Net + Gat คิดวิเคราะห์
• ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา (ภาษาไทย+GAT)
• อาจารย์รักษ์พงศ์ ธรรมผุสนา (ภาษาไทย)
• อาจารย์วันชนะ หมั่นงาน (GAT)

สังคมศึกษา
O-Net
• อาจารย์คมกฤษณ์ ศิริวงษ์
• อาจารย์สุทัศน์ ภูมิรัตนจรินทร์
• อาจารย์คมขำ ดีวงษา
• อาจาย์วีระชัย บัวผัน
• อาจาย์ชัย ลาภเพิ่มทวี  จากสถาบันกวดวิชา The Prinacle
• อาจาย์กุลรัตน์ ผ่องสถาพร จากสถาบันกวดวิชา The Prinacle
• อาจาย์ขนิษฐา  แก้วเกิด

ภาษาอังกฤษ O-Net + Gat ภาษาอังกฤษ
• ดร. สาธิตา วัฒนโภคากุล
• อาจารย์ศราภรณ์ คุณะวัฒน์สถิตย์
• รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศิริ อนันตเศรษฐ
• อาจารย์ศุภชัย ชาญวรรณกุล
• อาจารย์ผยุงศักดิ์ แก่นจันทร์
• อาจารย์อริสรา  ธนาปกิจ "ครูแนน" (สถาบันกวดวิชา Enconcept)
• อาจารย์พิชญ์สินี วงศ์กาสิทธิ์ "ครูพี่นิสชิน" (สถาบันกวดวิชา Enconcept)
• อาจารย์นาริสา ฮานาซากิิ์ "ครูพี่ริซ่า" (สถาบันกวดวิชา Enconcept)

คณิตศาสตร์ O-Net + PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์)
• ผศ.สุชีพ งามเจริญ
• อาจารย์อนุวัฒน์ พัฒนชีวกุลบุตร
• อาจารย์วิริยะ ศิริชานนท์
• อาจารย์ประเทศ วิเศษสา
• อาจารย์ภูมิเทพ คลังอุไร จากโรงเรียนกวดวิชาคุณครูภูมิเทพ
• อาจารย์ชวลิต กุลกีรติการ “พี่กอล์ฟ” สถาบันกวดวิชา The Brain
• อาจารย์วิเศษ  กี่สุขพันธ์ “พี่เอ๋” สถาบันกวดวิชา The Brain
• อาจารย์สิทธิชัย  เหล่าตุ่นแก้ว
• อาจารย์ภาสกร  รัตนพยุงสถาพร


วิทยาศาสตร์ (O-Net)
• อาจารย์กรกฤช ศรีวิชัย
• อาจารย์เสนอ อมตเวทย์

PAT 2
(ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)
• รศ.สุธน เสถียรยานนท์ (เคมี)
• อาจารย์บัวแก้ว รัตนกมุท (เคมี)
• อาจารย์สุระศักดิ์ เมาเทือก (เคมี)
• รศ.ดร.ณสรรค์ ผลโภค (ฟิสิกส์)
• อาจารย์กฤตนัย จันทรจตุรงค์ (ฟิสิกส์)
• อาจารย์ชาญวิทย์ คำเจริญ (ฟิสิกส์)
• รศ.ดร. ยุพา ผลโภค (ชีวะ)
• ผศ.ดร.สมาน แก้วไวยุทธ (ชีวะ)
• อาจารย์อนิรุจ ดั้นเมฆ (ชีวะ)

 


สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ
เอกสารประกอบการติว ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (เอกสารมีจำนวนจำกัด)

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครผ่านเว็บไซต์  พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2552

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์
www.247friend.net, www.mamalover.com พร้อมประกาศสถานที่ที่น้องๆ ได้เรียน วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2552     

คลิกที่นี่ ! เพื่อดูรายละเอียดโครงการ Nation-SPU : Pre-Admissions ครั้งที่ 5

 

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก

โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 11
ที่ผ่านมา
4 ภาค ทุนละ 10,000 บาท
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์
รวม30 คน ดังรายชื่อต่อไปน
ี้

ภาคเหนือ
ลำดับที่

ชื่อ

โรงเรียน
จังหวัด
มหาวิทยาลัย
คณะ
1)

น.ส.ปรารถนา ลังกาพินธ์

จักรคำคณาทร
ลำพูน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทันตแพทย์
2)

นายณัฐวุฒิ ศรีนวลขาว

จักรคำคณาทร
ลำพูน    
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บริหารธุรกิจ
3) น.ส.นิภาพร ภูมิภู
เถินวิทยา
ลำปาง  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
4) นายวัชระ มะณีทองชาย
จักรคำคณาทร
ลำพูน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เทคนิคการแพทย์
5) น.ส.วันวิสาข์ วงศ์ปันดิษฐ์
เถินวิทยา
ลำปาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีววิทยา
6) น.ส.สุรีรักษ์ สายต่างใจ
เถินวิทยาิ
ลำปาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 วิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์สถิต
7) น.ส.พิมพิไล ไชยชนะ
นารีรัตน์
แพร่
มหาวิทยาลัยมหิดล
พยาบาลศาสตร์
8) น.ส.วาสนา อุ่นชาติ
จักรคำคณาทร
ลำพูน
วิทยาลัยพยาบาล
ทหารอากาศ
พยาบาลศาสตร์
9) น.ส.สุวิมล ปินตาแสน
เถินวิทยา์
ลำปาง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
  พยาบาลศาสตร์
10) น.ส.อภิญญา ชุมภู
เถินวิทยา
ลำปาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมศาสตร์  เครื่องกลอุตสาหการ เครื่องจักรกลเกษตร

ภาคกลาง
ลำดับที่

ชื่อ

โรงเรียน
จังหวัด
มหาวิทยาลัย
คณะ
1)

น.ส.ธัญลักษณ์ อธิวรัตถ์กูล

เตรียมอุดมศึกษา
กทม.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ - แพทย์ชนบท
2) น.ส.นภัสกร ไทยปาล
ระยองวิทยาคม
ระยอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์
3) น.ส.พลอยไพลิน คชะเกษตริน
สวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี
สระบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิเทศศาสตร์
4) น.ส.กนกวรรณ นามวัฒน์โสภณ
ราชวินิตบางเขน
กทม.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์
สาขาเคมีการเกษตร
5) น.ส.จารุพร บุญฤทธิ์
มัธยมวัดหนองแขม
กทม.
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
ศิลปศาสตร์
(ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาสากล)
6) นายกฤษดา นิจกาล
แหลมบัววิทยา
นครปฐม
วิทยาลัยพยาบาลจักรีรัตน์
(ราชบุรี)
พยาบาลศาสตร์
7) น.ส.หทัยรัตน์ รอดทองขาว
สมุทรสาครบูรณะ
สมุทรสาคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
8) น.ส.ขนิษฐา จั่นจุ้ย                     
มัธยมวัดหนองแขม
กทม.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(วิทยาการการจัดการโรงแรม)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดับที่

ชื่อ

โรงเรียน
จังหวัด
มหาวิทยาลัย
คณะ
1)

นายคุณัชญ์ สระประเทศ

ขอนแก่นวิทยายน
ขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
2) น.ส.นิสา พันธ์วงค์
ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
3) น.ส.ทิวารัตน์ โพธิหล้า
พล
ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
4) น.ส.วัลลี หาญชะนะ
ประทาย
นครราชสีมา
ราชภัฏบุรีรัมย์
วิทยาศาสตร์ สาขาสาธารณสุขชุมชน
5) น.ส.อัญชลี ทองดี
พล
ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บริหารศาสตร์ สาขาบัญชี
6) น.ส.ธิดารัตน์ ตันติชัยวรนุช
ประทาย
บุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาเขตหนองคาย
นิติศาสตร์   
7) น.ส.วิลาวัลย์ เสือทอง
ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เกษตรศาสตร์
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

ภาคใต้
ลำดับที่

ชื่อ

โรงเรียน
จังหวัด
มหาวิทยาลัย
คณะ
1)

นายสรศักดิ์ ศรอินทร์

จุ๋งฮัวโซะเซียว
ตรัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
นิติศาสตร์
2) น.ส.ธิดารัตน์ สุรัตน์
วรนารีเฉลิม
สงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วิศวกรรมศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
3) น.ส.จารุวรรณ ชัยสนิท
วรนารีเฉลิม
สงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วิทยาการจัดการ การเงิน
4) น.ส.กรองแก้ว วีระพันธ์
วรนารีเฉลิม
สงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มนุษยศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
5) น.ส.พีรดา พันธ์ถาวรวงศ์ 
มาบอำมฤตวิทยา
ชุมพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์

หากมีปัญหา-ข้อสงสัย ติดต่อโดยด่วน ที่

โทรศัพท์ 02-338-3333 ต่อ 7260  , 02-338-3950-4

เบอร์แฟ๊กซ์ 02-338-3852-3

คุณเกษกนก (พี่ไข่เจียว) 089-827-9624
คุณผุสดี (พี่ใหม่) 089-827-9682


กรุณาติดต่อในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.

 

s