northcenternortheastsouth
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันรอบคัดเลือกประจำภาคเหนือ 
ณ หอประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 – 16.00 น   


จำนวน ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด
1 ธีราภรณ์ คำปลิว กาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่
2 สถิตคุณ สิริกุลสัมพันธ์ กาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่
3 กวี หลุยเจริญกุล กาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่
4 จิตราพร ซื่อธานุวงศ์ กาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่
5 ฐิณีพร ทองมา กาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่
6 สุรารักษ์ ทิมภราดร กาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่
7 พรนรินทร์ หาญกล้า กาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่
8 สุปรียา กล้าณรงค์ชาญ กาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่
9 ยลธิดา นคะจัด กาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่
10 นคริน ช่อประดิษฐ กาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่
11 วินัสรินทร์ โพธิ กาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่
12 สถาพร คำมูล กาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่
13 สิตาภัค ธุพันธ์ กาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่
14 ฉัตรฑริกา พงศ์ธิ กาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่
15 ฉัตรชัย วรรณะ กาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่
16 ดาราณี แดงตันกี กาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่
17 ธำรงลักษณ์ อินทรสุวรรณ กาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่
18 วุฒิภัทร์ มาตระกูล กาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่
19 ภาณุรุจ โกศายานนท์ กาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่
20 นราธิป จันทร์ใจ กาวิิละวิทยาลัย เชียงใหม่
21 กมลชนก ซาวขัด จอมทอง เชียงใหม่
22 วนิดา คำเวโล จอมทอง เชียงใหม่
23 ทิพย์สุดา ปินนะสุ จอมทอง เชียงใหม่
24 อภิวัชร จินะราช จักรคำคณาทร ลำพูน
25 วีระศักดิ์ แสนโยเมือง จักรคำคณาทร ลำพูน
26 สโรชินี สถิตเลิศสกุล จักรคำคณาทร ลำพูน
27 ภาณุวัฒน์ ปัญจบุรี จักรคำคณาทร ลำพูน
28 รัฐกาล ถาน้อย จักรคำคณาทร ลำพูน
29 ภัทรสุดา ถาอินทร์ จักรคำคณาทร ลำพูน
30 กล้าณรงค์ สมณะ จักรคำคณาทร ลำพูน
31 ศุภณัฐ มโนชมภู จักรคำคณาทร ลำพูน
32 ณัฐชนน ศิริสุภา จักรคำคณาทร ลำพูน
33 สิริวิมล ศรีคำซาว จักรคำคณาทร ลำพูน
34 สิทธิโชค คำปุก จักรคำคณาทร ลำพูน
35 ถิรายุ ทิพย์พิงค์ จักรคำคณาทร ลำพูน
36 เบญจมินทร์ จินดาหลวง จักรคำคณาทร ลำพูน
37 สุชาดา โปชัยคุปต์ จักรคำคณาทร ลำพูน
38 จริยา ฝั้นพรม จักรคำคณาทร ลำพูน
39 หัชชา สุทธิทองแท้ จักรคำคณาทร ลำพูน
40 วิกานดา โสภาศรี จักรคำคณาทร ลำพูน
41 ชยาพร วงศ์ใหญ่ จักรคำคณาทร ลำพูน
42 พัชราภรณ์ ก้อนวินิจ จักรคำคณาทร ลำพูน
43 ปาริฉัตร จันทร์ปิ้น จักรคำคณาทร ลำพูน
44 กชวรรณ ด้วงทรง จักรคำคณาทร ลำพูน
45 อารดา จันทร์เรือง จักรคำคณาทร ลำพูน
46 อภิวัฒน์ น้อยเครือ จักรคำคณาทร ลำพูน
47 อังคณา วงชาลี จักรคำคณาทร ลำพูน
48 พรรษา สุขสาร จักรคำคณาทร ลำพูน
49 อังคณา โพธาศรี จักรคำคณาทร ลำพูน
50 ทัศพล วงศ์งาม จักรคำคณาทร ลำพูน
51 ณภัทร หาญต๊ะ จักรคำคณาทร ลำพูน
52 ณัฐกฤตา บุญบุรี จักรคำคณาทร ลำพูน
53 วรัญชา ไชยนวล จักรคำคณาทร ลำพูน
54 ณัฏฐณิชา วงค์แก้ว จักรคำคณาทร ลำพูน
55 น้ำฝน จันทร์สวะ จักรคำคณาทร ลำพูน
56 จิตรดาวรรณ ภวันนา จักรคำคณาทร ลำพูน
57 ปพิชญา ไชยศรี จักรคำคณาทร ลำพูน
58 วิลาสินี ีจี้จำปา จักรคำคณาทร ลำพูน
59 จิรไพบูลย์ รัตนภาณุรกษ์ จักรคำคณาทร ลำพูน
60 พงษ์ภูมิ กันสิทธิ์ จักรคำคณาทร ลำพูน
61 ธมลวรรณ ด้วงอ้าย จักรคำคณาทร ลำพูน
62 ธนายุต อุ้ยเมฆากุล จักรคำคณาทร ลำพูน
63 พิชญ์ชาพร จี้รัตน์ จักรคำคณาทร ลำพูน
64 กมลวรรณ อนุวรรณ์ จักรคำคณาทร ลำพูน
65 สรศักดิ์ บุญธรรม จักรคำคณาทร ลำพูน
66 สุทธิพันธ์ พันธ์สุทธิ จักรคำคณาทร ลำพูน
67 ณัฐชนน กันทาผาบ จักรคำคณาทร ลำพูน
68 วรรษชล กันทะวิโร จักรคำคณาทร ลำพูน
69 พัชลลิตษร แก้วปีลา จักรคำคณาทร ลำพูน
70 วิลาสินี ใหม่ต๊ะ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย
71 จิรายุ แก้วศรีลา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย
72 พรสรวง โอศิริพันธุ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย
73 พลเดช อนันชัย จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย
74 อังสุดา ดวงใจ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย
75 ณัฏฐาพร ศรีชัยคำ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย
76 ณัฐชนก ชื่นใจ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย
77 วลัยพรรณ มณีดุลย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย
78 ปรียาภรณ์ ฟูเถิ้ม จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย
79 พิชญา ชาญพานิชกิชโชติ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย
80 พนิตนันท์ โรจนศุภมิตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย
81 พัฒนพร อินต๊ะเสน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย
82 ชัญภัสท์ บุญเจือจันทร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย
83 อาทิตยา จิตตางกูร จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย
84 เพชรรัตน์ เห็นถูก จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย
85 ธรรมฬาวุฒิ ธรรมสิทธิ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย
86 ญาดา ตัวขยัน แจ้ห่มวิทยา ลำปาง
87 จิรวัฒน์ เมืองใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พะเยา
88 พิมพ์ดาว ธิอินโต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พะเยา
89 บุญฤทธิ์ สุดดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พะเยา
90 ปัทมาพร ภาณุนันทน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พะเยา
91 นางสาววัชรีพร เวียงสมุทร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พะเยา
92 วิชชุดา แลม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พะเยา
93 นฐมล สุวรรณ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พะเยา
94 อติคุณ บุญจิรายุทธ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พะเยา
95 ณัฐฐินันท์ นวลใส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พะเยา
96 ปิยะพร เผ่ากันทะ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พะเยา
97 นางสาวสกุลรัตน์ บำรุงชู เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พะเยา
98 จิรายุ บุญวงศ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พะเยา
99 อุดมสิน บริบูรณ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พะเยา
100 อนุพงศ์ วังทิพย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พะเยา
101 พาขวัญ เครือรัตนกุล เชียงรายวิทยาคม เชียงราย
102 ชานน จาคะกุล ดอยสะเก็ดวิทยาคม เชียงใหม่
103 อภิสิทธิ์ คำราพิช ดอยสะเก็ดวิทยาคม เชียงใหม่
104 วรกานต์ วุฒิกรณ์ ดอยสะเก็ดวิทยาคม เชียงใหม่
105 ทัศนีย์ ทาอินทร์ ดอยสะเก็ดวิทยาคม เชียงใหม่
106 ชลบุษณ์ พันธ์ชนะ ดอยสะเก็ดวิทยาคม เชียงใหม่
107 วนาพันธุ์ ชัยชนะ ดอยสะเก็ดวิทยาคม เชียงใหม่
108 เกศรินทร์ ท้าวอุดม ดอยสะเก็ดวิทยาคม เชียงใหม่
109 มินตรา สุมาวงศ์ ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
110 ปลิตา จันทรังษี ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
111 วนัชพร ยะอนันต์ ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย
112 ปวงพล เดอลาปาซ ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย
113 สิปป์ธารา นาเมืองรักษ์ ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย
114 นางสาวอาภัสชญา เกษมลภัสสรณ์ ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย
115 กิตติพร บุญเป็ง ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย
116 อาทิมา ธนะเพทย์ ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย
117 ศุภรางศ์ มงคลคลี ดำรงราษฏร์สงเคราะห์ เชียงราย
118 ปวันรัตน์ ทองหลวง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
119 ระพีพรรณ ม่วงกรุง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
120 วรพันธ์ ล้ำเลิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
121 นวรัตน์ พยัคฆา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
122 วีรวรรณ เชื้อเทพ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
123 ทัศนภรณ์ ศรีสมาน เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
124 กิตติพงษ์ ยอดยา ถ้ำปินวิทยาคม พะเยา
125 จินดารัตน์ วิยานันท์ ถ้ำปินวิทยาคม พะเยา
126 ชวกร ผลดี ถ้ำปินวิทยาคม พะเยา
127 กิตติพันธ์ ยอดยา ถ้ำปินวิทยาคม พะเยา
128 เปมิกา คำนนท์ เถินวิทยา ลำปาง
129 จิตรลดา คำภิระแปง เถินวิทยา ลำปาง
130 กิตติธัช ชัยขุนพล เถินวิทยา ลำปาง
131 วรวรรณ พันธุ์ปรีดา เถินวิทยา ลำปาง
132 อจลญา กุลนอก เถินวิทยา ลำปาง
133 สันติกรณ์ อุประวรรณา เถินวิทยา ลำปาง
134 วิชญาพร วงศ์ชุมภู เถินวิทยา ลำปาง
135 วีรยา ไชยวงศ์ เถินวิทยา ลำปาง
136 วิราภรณ์ เทพบัญฑิต เถินวิทยา ลำปาง
137 นันทสิน ชินกลาง ท่าวังผาพิทยาคม น่าน
138 ภัทธิญา ปฏิยัตต์โยธิน ท่าวังผาพิทยาคม น่าน
139 มนต์น่าน ลือชา ท่าวังผาพิทยาคม น่าน
140 ธัญญาเรศ เนตรวีระ ท่าวังผาพิทยาคม น่าน
141 มนัสนันท์ จิณะไชย ท่าวังผาพิทยาคม น่าน
142 มณฑาทิพย์ มังคละ ท่าวังผาพิทยาคม น่าน
143 พชร คำครุฑ ท่าวังผาพิทยาคม น่าน
144 สิรินดา สุทธไชย ท่าวังผาพิทยาคม น่าน
145 กิตติพงษ์ อินน้อย ท่าวังผาพิทยาคม น่าน
146 อานนท์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม น่าน
147 นิภาพร จิณะกับ ท่าวังผาพิทยาคม น่าน
148 ภักดิพร สุทธไชย ท่าวังผาพิทยาคม น่าน
149 นิติยา ลำคำ ท่าวังผาพิทยาคม น่าน
150 พิมพ์พจี คำครุฑ ท่าวังผาพิทยาคม น่าน
151 อนันตญา จิณะไชย ท่าวังผาพิทยาคม น่าน
152 ปัญญ์ชิตา กรุณาดวงจิตร ท่าวังผาพิทยาคม น่าน
153 เจนจิรา เตชนันท์ ท่าวังผาพิทยาคม น่าน
154 เทพรินทร์ กลิ่นแย้ม ท่าวังผาพิทยาคม น่าน
155 อภิสรา ไชยสลี ท่าวังผาพิทยาคม น่าน
156 ณภัทร อินต๊ะวิน ท่าวังผาพิทยาคม น่าน
157 ชลธิดา ยานะ ท่าวังผาพิทยาคม น่าน
158 ชนัฎฐา หิรัญวิทย์ ท่าวังผาพิทยาคม น่าน
159 เกศินี ตนะทิพย์ ท่าวังผาพิทยาคม น่าน
160 ชนัญชิดา ศิริพิพัตร ท่าวังผาพิทยาคม น่าน
161 วิชชุดา วิจิตร ท่าวังผาพิทยาคม น่าน
162 อัญชลีพร ชัยพูน ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ลำพูน
163 จิรนันท์ ทะสุดใจ ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ลำพูน
164 ผกามาศ โปธาพันธ์ ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ลำพูน
165 วิชญ์สินี โสภา ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ลำพูน
166 ลลิดา พิงคะสัน ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ลำพูน
167 สุภาวดี กองตะนะ ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ลำพูน
168 ดาริกา ขัดปัญญา ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ลำพูน
169 วณัฐกร วันดี ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ลำพูน
170 อภิสิทธิ์ ทับช่วยขวา นวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่
171 จิรสิน วงศ์จำรัส นวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่
172 คชธรรม ณฤกษ์ นวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่
173 ไผท เจิมศักดิ์ นาหมื่นพิทยาคม น่าน
174 ทิพาพร โพธิยะ นาหมื่นพิทยาคม น่าน
175 ว๊ระพงษ์ มูลบรรจง บ้านกาศประชานุเคราะห์ แพร่
176 อนุชิต มาคะสิระ บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
177 พงศธร ครบปรัชญา ปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
178 รมณ ตันสว่างกุล ปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
179 มุกตาภา โอภาสถิรกุล ปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
180 รวิพล ปานโกศล ปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
181 เจมิกา ศิริบุญญะสุข ปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
182 ธัญวรัตน์ สร้อยมะโน ปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
183 สุพรรษา เพียรกุศล ปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
184 กีรติพงศ์ พวงทอง ปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
185 ปาณิสรา ทิพวรรณ ปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
186 ภูดิศ สมบัติศิรินันท ปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
187 อันดามัน มายะการ ปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
188 เพทาย เสาเมืองมูล ปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
189 ฐิติกานต์ เพาะโภชน์ ปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
190 ธนกฤต อุเต็น ปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
191 ศุภนิดา ทาวงค์ ปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
192 พิมพ์ชนก ตั้งเทียมศิริกุล ปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
193 พิชญ์สินี นิลพรัตน์ ปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
194 เปรมิกา มาเจริญทรัพย์ ปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
195 ษตภรณ์ ปุระเสาร์ ปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
196 กานต์ กาญจนวงศ์ ปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
197 ธนสุคนธ์ อุบลศรี ปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
198 รัฐนันท์ ตั้งไพศาลสัมพันธ์ ปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
199 ภาวดี อิสระไพโรจน์ ปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
200 พิชชาภา ทาจวง ปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
201 พิมพ์พิสุทธิ์ ฉิ่มจันทร์ ปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
202 ภูสุดา ยุวเลิศวาณิช ปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
203 พบพลอย แจ่มหม้อ ปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
204 ณัฐณิชา เมืองสุวรรณ ปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
205 ปิยุดา อิสระไพโรจน์ ปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
206 มนัสันันท์ กันทะสี ปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
207 ผ่องอำไพ กรเพ็ชร์ ปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
208 พลอยไพลิน สุริยา ปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
209 สราวลี ค้าดี ปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
210 ภาธร ธรรมสอน ปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
211 กมลชนก อ่ำเทศ ปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
212 ศศิพิมพ์ ศิริธร ปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
213 ชุติศา จินาวงค์ ปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
214 ธัญลักษณ์ หวงสุวรรณากร ปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
215 ชานนท์ วงศ์วิเศษ ปัว น่าน
216 ภานุพงศ์ จันพึก ปัว น่าน
217 โอชวิน จันทร์สุข ปัว น่าน
218 ณัฐชา เตชะนันท์ ปัว น่าน
219 วทันยา นันคคุปต์ธำรง ปัว น่าน
220 นางสาวปาณัชรี แก้วตา ปัว น่าน
221 เพ็ญนภา มิ่งมโนกานต์ ปัว น่าน
222 วลัยลักษณ์ ตันกุระ ปัว น่าน
223 กมลการณ์ ช่างเหล็ก ปัว น่าน
224 ภัทรสุดา มินทร ปัว น่าน
225 จิรฐา ศรีวิราช พะเยาพิทยาคม พะเยา
226 ปรัชญา แลสันกลาง พานพิทยาคม เชียงราย
227 ศิวพล บุญปั๋น พานพิทยาคม เชียงราย
228 พรทิพย์ ดงปาลี พานพิทยาคม เชียงราย
229 ขวัญชนก ศรีมูล พานพิทยาคม เชียงราย
230 สุนทราภรณ์ กุลนาเลย พานพิทยาคม เชียงราย
231 รัศมี เรืองธเนศ พานพิทยาคม เชียงราย
232 อารียา กาวิละ พานพิเศษพิทยา เชียงราย
233 สุทธิดา พรมจักร์ พานพิเศษพิทยา เชียงราย
234 ปิยชนม์ มินา พานพิเศษพิทยา เชียงราย
235 สุชานาฏ กิตติโสภณ พานพิเศษพิทยา เชียงราย
236 กัณฑิตา ใจหงอก พานพิเศษพิทยา เชียงราย
237 ธิดามาส พรมจัักร์ พานพิเศษพิทยา เชียงราย
238 จุติพร จันทร์ทรงศรี พิชัย อุตรดิตถ์
239 เจนภพ ขุนจร พิชัย อุตรดิตถ์
240 พศวัตร์ สุขศรี พิชัย อุตรดิตถ์
241 กีรติ อังศิริจินดา พิชัย อุตรดิตถ์
242 นันทนา รัตนสากล พิชัย อุตรดิตถ์
243 นพดล ผาคำ พิชัย อุตรดิตถ์
244 ปิยหทัย วิเศษคำ พิชัย อุตรดิตถ์
245 พรธิวา พรมจิตร์ พิชัย อุตรดิตถ์
246 ณัฐชนน ตันติวาณิชย์พงศ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
247 ณิชากร เอมมณีรัตน์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
248 ณธกร นิธิศจรูญเดช มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
249 คณพร คุณประดิษฐ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
250 ณภัทร โตโพธิ์ไทย มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
251 รัชกฤช ศิริเมธาชัย มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
252 ธีรภัทร ลักษณานันท์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
253 ณิชารีย์ ลือวิฑูรเวชกิจ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
254 กมลนัทธ์ ลาน้อย มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
255 บงกช ศิรินิรันดร์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
256 อธิษฐ์ อนุชปรีดา มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
257 ฉัตรสุมาลย์ มงคลศิริ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
258 ฌาณัฐ อนันทปัญญสุทธิ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
259 ชวัลลักษณ์ ดีวิจิตร มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
260 เกษมสันติ์ เสนอุโมงค์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
261 ปริญญา ธุโรปถัมภ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
262 ดุลยวัต สวัสดิ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
263 ต่อพงศ์ สุวรรณมณี มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
264 ณัฏฐ์กานดา อมรรัตนโรจน์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
265 ชยพงศ์ เศรษฐบุปผา มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
266 สุจิวรรณ ยิ้มยวน มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
267 ชัพวิชญ์ วีระชาติ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
268 ณัฐชานน ชำนาญค้า มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
269 วารัตดา จันทประยูร มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
270 จิรเมธ อุทัยวรรณกร มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
271 ภัทรพล สมเพราะ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
272 ศศินทร์ เชาว์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
273 ศาตนันทน์ อนุมัติ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
274 กฤช ฤกษ์เกษม มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
275 วโรดม จงสุวรรณวัฒนา มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
276 สุธินี เหล่าไทย มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
277 ธนากร เปรมปัญญา มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
278 นวินดา เรืองอำนาจ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
279 ภรณ์รวี พินิจศักดิ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
280 ณัฐนิช อินทะกันฑ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
281 สุปรีย์ วิกัน มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
282 สรวิศ ธรรมยศ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
283 วสุพล อังศุโภไคย มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
284 วธูสิริ ทรัพย์สมบูรณ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
285 สรวงสมร แก้วเทพ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
286 ธนชาติ อำพนนวรัตน์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
287 กฤษณ์กมล เลิศเรืองปัญญา มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
288 นพชานนท์ เผ่าละออ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
289 อนุชธิดา ปัญจบุรี มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
290 ทีปกร โชติสวัสดิ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
291 นายอนุชา ขัดธิพงษ์ มัธยมวิทยา ลำปาง
292 นายหรินทร์ เขียวอุไร มัธยมวิทยา ลำปาง
293 นายนพดล วังเปียง มัธยมวิทยา ลำปาง
294 นายนฤเบศ ทานุสาร มัธยมวิทยา ลำปาง
295 นางสาวฐิติกานต์ ธรรมริยา มัธยมวิทยา ลำปาง
296 นางสาวสุภาภรณ์ ประพันธ์ มัธยมวิทยา ลำปาง
297 ธิเบศร์ คำใส มัธยมวิทยา ลำปาง
298 นางสาวณัฐกุล คำเครื่อง มัธยมวิทยา ลำปาง
299 นางสาวเชอร์ลีน คำแสง มัธยมวิทยา ลำปาง
300 นางสาวชรินทิพย์ แจ้คำ มัธยมวิทยา ลำปาง
301 นางสาววราพร รัศมีจาตุรงค์ มัธยมวิทยา ลำปาง
302 นางสาวสุจิตรตรา รินพล มัธยมวิทยา ลำปาง
303 ณัฐพร เรนทอน มัธยมวิทยา ลำปาง
304 ณัฐธิดา ด้วงอินทร์ มัธยมวิทยา ลำปาง
305 ธัญญารัตน์ ตุงใย มัธยมวิทยา ลำปาง
306 นางสาวพนิดา อารีรักษ์ มัธยมวิทยา ลำปาง
307 มนัสวี ศรีชัยบุญสูง มัธยมวิทยา ลำปาง
308 จักรวาล สุธรรม มัธยมวิทยา ลำปาง
309 ศิรินทร์ทิพย์ น้อยปลูก มัธยมวิทยา ลำปาง
310 เบญจวรรณ สารินจา แม่แจ่ม เชียงใหม่
311 กนิษฐา มูลปานันท์ แม่ริมวิทยาคม เชียงใหม่
312 ปรารถนา ยะปัน แม่ริมวิทยาคม เชียงใหม่
313 พรทิพย์ โพธิ์เส็ง แม่ริมวิทยาคม เชียงใหม่
314 ณัฐพงศ์ ทองปุก แม่ริมวิทยาคม เชียงใหม่
315 สุนิสา คล่องแคล่ว แม่ริมวิทยาคม เชียงใหม่
316 กมลทิพย์ ธงขาว แม่ริมวิทยาคม เชียงใหม่
317 นิชธาวัลย์ ทาทอง แม่ริมวิทยาคม เชียงใหม่
318 จุฑามาศ รินลาด แม่ริมวิทยาคม เชียงใหม่
319 กัญญาภรณ์ เตชะนา แม่ริมวิทยาคม เชียงใหม่
320 ทิพปภา มูลมอญ แม่ริมวิทยาคม เชียงใหม่
321 ชัชพล สมบูรณ์ แม่ริมวิทยาคม เชียงใหม่
322 ณัฐพงษ์ อะตะถา แม่ริมวิทยาคม เชียงใหม่
323 กรกช คำเงิน แม่ริมวิทยาคม เชียงใหม่
324 เกศวรา เรือนนาค แม่ริมวิทยาคม เชียงใหม่
325 รัตนาภรณ์ ไชยี่ แม่ริมวิทยาคม เชียงใหม่
326 สายสมร แซ่ย่าง แม่ริมวิทยาคม เชียงใหม่
327 สุพรรณี จันทะบุญ แม่ริมวิทยาคม เชียงใหม่
328 จุฑามาศ รังแก้ว แม่ริมวิทยาคม เชียงใหม่
329 ดาริกา ศิริ แม่ริมวิทยาคม เชียงใหม่
330 วราภรณ์ ธนูศร แม่ริมวิทยาคม เชียงใหม่
331 ศิริลักษณ์ เขียวคำปัน แม่ริมวิทยาคม เชียงใหม่
332 ศรัณยู ขุนทอง แม่ริมวิทยาคม เชียงใหม่
333 ปนัดฐา ภู่พร้อมพันธุ์ แม่ริมวิทยาคม เชียงใหม่
334 ปรารถนา จอมศักดิ์ แม่ริมวิทยาคม เชียงใหม่
335 สุรีพร ศรีมาลี แม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" แม่ฮ่องสอน
336 คมสัน แสนวิชัย แม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" แม่ฮ่องสอน
337 รัตนาภรณ์ ตายา แม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" แม่ฮ่องสอน
338 ปรียาภรณ์ บัวทรายคำ แม่สันวิทยา ลำปาง
339 จิราภรณ์ เหล่าจันตา แม่สันวิทยา ลำปาง
340 วีรพันธ์ จันทรายมูล แม่สันวิทยา ลำปาง
341 ณัฐณิชา บุญศรี แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เชียงราย
342 ณิชยา กันทะเสน แม่อายวิทยาคม เชียงใหม่
343 ปิยะพันธ์ ตาคำ ร้องกวางอนุสรณ์ แพร่
344 วรุตม์ ยุททา ร้องกวางอนุสรณ์ แพร่
345 จิรภิญญา บรรณวาล ร้องกวางอนุสรณ์ แพร่
346 ชไมพร ดาวนันท์ ร้องกวางอนุสรณ์ แพร่
347 ธิชาภรณ์ กำนันตน ร้องกวางอนุสรณ์ แพร่
348 จุฑารัตน์ หาญอุ่น ร้องกวางอนุสรณ์ แพร่
349 สันดุสิต แซ่โค้ว รังษีวิทยา เชียงใหม่
350 กรกนก ศรีใส รังษีวิทยา เชียงใหม่
351 ธีรธัช รุ่งเรืองวงษ์ รังษีวิทยา เชียงใหม่
352 ศุภเกียรติ มูลแก้ว วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่
353 สุวิชา ชินสว่างวัฒนกุล วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่
354 เศวตชัย ใจทา วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่
355 ทิพสิรินทร์ ยินดี วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่
356 ชนากานต์ อยู่เพ็ชร์ วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่
357 สรธัญ ตั้งศุภกุล วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่
358 ปริญญวุฒิ แก้วสว่าง วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่
359 ธนกฤต อาซาโน่ วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่
360 ณรงค์ กรีเหลี่ยง วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่
361 รณพรต แม้นมาลัย วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่
362 ภูฟ้า ทาระสาร วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่
363 จิรายุ แก้วอินตา วิไลเกียรติอุปถัมภ์ แพร่
364 ปิยะมาศ กาหล วิไลเกียรติอุปถัมภ์ แพร่
365 ฐิติมา คำนามะ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร น่าน
366 อิสริยาภรณ์ หันตา ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร น่าน
367 สุชานุช คุตพฤกษ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร น่าน
368 ชนากานต์ กล่อมเกลี้ยง ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร น่าน
369 ภีมภิภาภรณ์ คฤหานนท์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร น่าน
370 รุ่งไพลิน กองยักษี ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร น่าน
371 กชกร นันทะสาร ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร น่าน
372 ทัศกร สีปวน สตรีศรีน่าน น่าน
373 พงศธร ธนัญชัย สตรีศรีน่าน น่าน
374 ปาลิตา จันทิ สตรีศรีน่าน น่าน
375 ธนกฤต อุทธะคำ สตรีศรีน่าน น่าน
376 ฉัตริน แสงศรี สตรีศรีน่าน น่าน
377 ณัฐธิดา ครุธเกตุ สตรีศรีน่าน น่าน
378 รัชนิดา จินะเทศ สองพิทยาคม แพร่
379 ธัญญาภรณ์ สมส่วน สองพิทยาคม แพร่
380 สุพัตรา ศรีผ่อง สองพิทยาคม แพร่
381 ขวัญจิรา ใจเขม็ง สองพิทยาคม แพร่
382 ดารารัตน์ กองเงิน สันทรายวิทยาคม เชียงใหม่
383 ศิริมล เทพจันทร์ สันทรายวิทยาคม เชียงใหม่
384 กวีโรจน์ ฉลาดรอบ สันทรายวิทยาคม เชียงใหม่
385 พัชรินทร์พร สดับ สันทรายวิทยาคม เชียงใหม่
386 พิมผกา โพธินาม สันทรายวิทยาคม เชียงใหม่
387 จุฑามณี ยอดคำ สา น่าน
388 จารวี เขื่อนเพชร สา น่าน
389 ภัทรภร เฮ้าพรม สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
390 ณัชชา สามัคคีธรรม สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
391 วุฒิกุล ถูกใจ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
392 ลิลดา ลีลาภัทร์ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
393 ฐิติพร ชีวะเกตุ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย
394 ศิริกัลยา สั่งสอน สูงเม่นชนูปถัมภ์ แพร่
395 ผกาพรรณ ปงกันมูล ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เชียงราย
396 สิริพรรณ สมศรี ห้วยสักวิทยาคม เชียงราย
397 สถาพร เทพอุดม ห้วยสักวิทยาคม เชียงราย
398 พงศ์พัทธ์ บุญศิริ ห้วยสักวิทยาคม เชียงราย
399 คมสัน อภิชาติบวรวงศ์ หอพระ เชียงใหม่
400 ณัฐการ รังสรรค์ หอพระ เชียงใหม่
401 วันทนา ตานะเศรษฐ์ หอพระ เชียงใหม่
402 รณกฤต ปัญญาลิขิตอุดม หอพระ เชียงใหม่
403 นิภาภัทร หน่อแก้ว หอพระ เชียงใหม่
404 ณัฐพงษ์ แสงเดือน หอพระ เชียงใหม่
405 ธัญชนก ปาเจริญ หอพระ เชียงใหม่
406 อาภาพร แสนใจ หอพระ เชียงใหม่
407 กิ่งทิพย์ กันทา หอพระ เชียงใหม่
408 นางสาววริศรา รสานนท์ หอพระ เชียงใหม่
409 อังเกตุ สุดสงวน หอพระ เชียงใหม่
410 ไพลิน แว่นน้อย หอพระ เชียงใหม่
411 ฐิรชญา ยานวัตร หอพระ เชียงใหม่
412 เจนจีรา การดื่ม หอพระ เชียงใหม่
413 ชัญญา อุ่นปัญโญ อัสสัมชัญลำปาง ลำปาง
414 วรัญญู เฮงษฎีกุล อัสสัมชัญลำปาง ลำปาง
415 อัญญมณี นันทศรี อัสสัมชัญลำปาง ลำปาง
416 พัชรพร เป็งบ่อง อัสสัมชัญลำปาง ลำปาง
417 ณัฐดนัย ชาวชายโขง อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
418 วิชญะ ชูเนียม อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
419 นันท์ สิงห์ปาน อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
420 ฤตินันท์ อินต๊ะ อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
421 นนท์ สิงห์ปาน อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
422 ธีริทธิ์ ลาภชัยเจริญกิจ อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
423 อภินันท์ หงษ์ประสิทธิ์ อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
424 จารุกิตติ์ พัฒนพรกุล อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
425 แสงแก้ว พานจันทร์ อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
426 กฤตติยา บุญธูป อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
427 ชลิดา จันทร์เส็ง อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
428 ณัฐชนนท์ ห่อทอง อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
429 นภสินธุ์ ชัยคุณสมบัติ อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
430 สหรัฐ ก้านเขียว อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
431 วรโชติ แสงวิวัฒน์เจริญ อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
432 ชนากานต์ สีนวล อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
433 โสภิณ คำแสนศรี อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
434 ญาณิศา ศิริ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
435 ขวัญมนัส กิตยานุรักษ์ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
436 จีรพรรณ อรรถชัยพร อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
437 ธัญญธร ทรงวุฒิ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
438 จิตราวดี ชุ่มแจ่ม อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
439 ภัณฑิรา คำน้อย อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
440 สุพิญญา ขุนอาจ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
441 จุฑามาศ พราวแจ้ง อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
442 ดวงกมล มั่นต่อ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
443 ณัฐธิดา แพรขาว อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
444 ภัทราพร เยาวรัตน์ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
445 ฤดีรัตน์ ท้วมจันทร์ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
446 สุดารัตน์ เกษมชลธาร อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
447 ปภาวี เรืองรัตน์ธรรม อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
448 ณัฐธิดา ศิริวัฒน์ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
449 ขจีวรรณ จันนคร อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
450 พรนภา คลังกรณ์ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
451 นุชนาฏ บุญมาสืบ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
452 กันยารัตน์ ด้วงรักษา อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
453 วรรษนาฏ ศรมณี อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
454 ญาณิศา พงศ์นภารักษ์ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
455 พิมสวย อินซ้อน อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
456 กมลชนก บุญญติพงษ์ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
457 พิมตะวัน นิโรจน์ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
458 ฟาร่าห์ มัดคาน อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
459 พิรุณญา อุดแน่น อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
460 นวพร แก้วเปี้ย อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
461 เรือนแก้ว ภูริทัตสวัสดิ์ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
462 อมรรัตน์ อำพนนวรัตน์ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
463 ไกรฤกษ์ ชูเที่ยง อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
464 วรินยา เป็งยะสา อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
465 ธารทิพย์ เถื่อนศรี อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
466 ศศิวรรณ เอียวงษ์ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
467 พิชญา วงศ์ใหญ่ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
468 พันไมล์ ไพรสารี อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
469 ภัทรวดี ลิ้มคุณากูล อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
470 พิจิตรา สุจิตพิริยกิจ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
471 ปรารถนา อยู่ยิ่ง อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
472 รับขวัญ แตงกล่อม อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
473 กัญญาพัชร ภู่วรรณะ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
474 สุชาดา ทายะ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
475 วิจิตรา จันอุทัย อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
476 อรุณี อ้นมี อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
477 พรธิดา ธาราเวชรักษ์ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
478 ทารินทร์ ปิ่นทอง อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
479 ปานทิพย์ คำแห้ว อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
480 สุพรรษา ภัทรบุตร อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
481 ศุจีรัตน์ ถาดี อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
482 ปารีณา เอียวงษ์ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
483 วัชราภรณ์ แก้วคงขำ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
484 สุปราณี ชาญวิกรัย อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
485 สุวินันท์ เกษา อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
486 จิฑานันท์ จันน้ำท่วม อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
487 พัชรพร สุวรรณศรี อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
488 รังสิมา ดิถีเพ็ง อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
489 สุชาวดี ร่มสุข อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
490 กฤษชาม์ ก้อนเครือ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
491 กิตติคุณ สนโตแจ้ง อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
492 สุนิษา ทาวิเศษ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
493 ธิดา สาธกุไร อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
494 พนิดา อินดวง อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
495 สุภินันท์ วรรณชาติ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
496 มณฑิกานต์ รู้รอบ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
497 จิรัชยา กันต์สุข อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
498 จุฑามาส จักขุเรือง อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
499 ปภัสรา กัลปพฤกษ์ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
500 ธนัชพร อุนะพำนัก อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์