มาม่า

ร่วมกับ Nation

จัดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 17

ตารางการเรียนการสอน (*** ตารางการเรียน-การสอน อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

รายละเอียดตารางการเรียน-การสอน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ เวลา รายละเอียด อาจารย์ผู้สอน
จ. 6 ตุลาคม 2557
ช่วงที่ 1 8.00 - 12.00 น. ภาษาอังกฤษ (O-Net+Gat++สามัญ) ครูซาร่า,ครูจุ้น,ครูมิ้นท์ อ.ศราภรณ์ คุณะวัฒน์สถิตย์, อ.ศุภชัย ชาญวรรณกุล
, ผศ.ดร.สาธิตา วัฒนโภคากุล
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00 - 17.00 น. ภาษาอังกฤษ (O-Net+Gat++สามัญ) ครูซาร่า,ครูจุ้น,ครูมิ้นท์ อ.ศราภรณ์ คุณะวัฒน์สถิตย์,
อ.ศุภชัย ชาญวรรณกุล, ผศ.ดร.สาธิตา วัฒนโภคากุล
อ.7 ตุลาคม 2557
ช่วงที่ 1 8.00 - 12.00 น. คณิตศาสตร์ (O-Net+Pat1+สามัญ) อ.อนุวัฒน์ พัฒนชีวกุลบุตร
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00 - 17.00 น. คณิตศาสตร์ (O-Net+Pat1+สามัญ) อ.ภาสกร รัตนพยุงสถาพร
พ.8 ตุลาคม 2557
ช่วงที่ 1 8.00 - 12.00 น. ภาษาไทย (Gat เชื่อมโยง) ครูเมฆ : วันชนะ หมั่นงาน
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00 - 17.00 น. ภาษาไทย (Onet+สามัญ) อ.รักษ์พงษ์ ธรรมผุสนา
พฤ.9 ตุลาคม 2557
ช่วงที่ 1 8.00 - 12.00 น. PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ครูอาหมง : มงคล รัตน์ทอง
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00 - 17.00 น. PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) ครูอั้ม : ตรีศิลป์ กิรสมุทรานนท์
ศ.10 ตุลาคม 2557
ช่วงที่ 1 8.00 - 12.00 น. วิทยาศาสตร์ (O-Net) ครูติ่ง : กรกฤช ศรีวิชัย
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00 - 17.00 น. สังคมศึกษา (O-Net+สามัญ) อ.สมชาย งามกาละ
ส.11 ตุลาคม 2557
ช่วงที่ 1 8.00 - 12.00 น. PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) อ.ชาญวิทย์ คำเจิญ
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00 - 17.00 น. PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (เคมี) ครูต้อม : อ.สุรศักดิ์ เมาเทือก

รายละเอียดตารางการเรียน-การสอน : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันที่ เวลา รายละเอียด อาจารย์ผู้สอน
จ. 6 ตุลาคม 2557
ช่วงที่ 1 8.00 - 12.00 น. ภาษาอังกฤษ (O-Net+Gat+สามัญ) ครูพี่แนน : อริสรา ธนาปกิจ,พี่เมย์ : ศศิมาลา จันทมาลา
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00 - 17.00 น. ภาษาอังกฤษ (O-Net+Gat+สามัญ),14.00 น. ไทยสังคม พี่เมย์:ศศิมาลา จันทมาลา,14.00 น. ครูพี่หมุย Soci-thai
อ.7 ตุลาคม 2557
ช่วงที่ 1 8.00 - 12.00 น. คณิตศาสตร์ (O-Net+PAT1+สามัญ) ผศ.สุชีพ งามเจริญ / อ.ไอศุริย สุดประเสริฐ
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00 - 17.00 น. คณิตศาสตร์ (O-Net+PAT1+สามัญ) พี่กอล์ฟ (We by the Brain)ชวลิต กุลกีรติการ
พ.8 ตุลาคม 2557
ช่วงที่ 1 8.00 - 12.00 น. สังคมศึกษา (O-Net+สามัญ) ครูชัย : ชัย ลาภเพิ่มทวี
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00 - 17.00 น. วิทยาศาสตร์ (O-Net) ครูติ่ง : กรกฤช ศรีวิชัย
พฤ.9 ตุลาคม 2557
ช่วงที่ 1 8.00 - 12.00 น. PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) ครูพี่โหน่ง ออนดีมานด์
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00 - 17.00 น. PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) ผศ.ดร.สมาน แก้วไวยุทธ
ศ.10 ตุลาคม 2557
ช่วงที่ 1 8.00 - 12.00 น. ภาษาไทย (O-Net+GAT+สามัญ) ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00 - 17.00 น. ภาษาไทย (O-Net+GAT+สามัญ) ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา
ส.11 ตุลาคม 2557
ช่วงที่ 1 8.00 - 12.00 น. PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ พี่ฟาร์ม (We by the Brain):ปิยวัฒน์ วิรัชวัฒนกุล
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00 - 17.00 น. PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์(เคมี) รศ.สุธน เสถียรยานนท์
อา.12 ตุลาคม 2557
ช่วงที่ 1 8.00 - 12.00 น. ภาษาอังกฤษ (AEC) ครูพี่กิฟท์:แพรพรรณ แน่นอน / ครูพี่โอม: พัฐดลย์ โสภาจิตต์วัฒนะ
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00 - 17.00 น. สังคม เศรษฐกิจ AEC /ภาษาอังกฤษ (AEC) กรณ์ จาติกวณิช / ดร.โชคศรันย์ จิตรโชคนิมิตร

รายละเอียดตารางการเรียน-การสอน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ เวลา รายละเอียด อาจารย์ผู้สอน
จ. 6 ตุลาคม 2557
ช่วงที่ 1 8.00 - 12.00 น. ภาษาไทย (O-Net+Gat+สามัญ) ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00 - 17.00 น. ภาษาไทย (O-Net+Gat+สามัญ) ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา
อ.7 ตุลาคม 2557
ช่วงที่ 1 8.00 - 12.00 น. คณิตศาสตร์ (O-Net+PAT1+สามัญ) ผศ.วิริยะ ศิริชานนท์
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00 - 17.00 น. คณิตศาสตร์ (O-Net+PAT1+สามัญ) อ.ประเทศ วิเศษสา
พ.8 ตุลาคม 2557
ช่วงที่ 1 8.00 - 12.00 น. ภาษาอังกฤษ(O-Net+GAT+สามัญ) อ.พยุงศักดิ์ แก่นจันทร์
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00 - 17.00 น. ภาษาอังกฤษ(O-Net+GAT+สามัญ) อ.เหมือนฝัน วันอุดมเดชาชัย
พฤ.9 ตุลาคม 2557
ช่วงที่ 1 8.00 - 12.00 น. PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) รศ.ดร.ณสรรค์ ผลโภค
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00 - 17.00 น. PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) รศ.ดร.ยุพา ผลโภค
ศ.10 ตุลาคม 2557
ช่วงที่ 1 8.00 - 12.00 น. PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์(เคมี) รศ.สุธน เสถียรยานนท์
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00 - 17.00 น. PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ครูอาหมง : มงคล รัตน์ทอง
ส.11 ตุลาคม 2557
ช่วงที่ 1 8.00 - 12.00 น. วิทยาศาสตร์ O-Net อ.เสนอ อมตเวทย์
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00 - 17.00 น. สังคมศึกษา (O-Net+สามัญ) ครูชัย : ชัย ลาภเพิ่มทวี

รายละเอียดตารางการเรียน-การสอน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ เวลา รายละเอียด อาจารย์ผู้สอน
จ. 6 ตุลาคม 2557
ช่วงที่ 1 8.00 - 12.00 น. ภาษาไทย (GATเชื่อมโยง) ครูเมฆ : วันชนะ หมั่นงาน
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00 - 17.00 น. ภาษาไทย (O-Net+สามัญ) อ.รักษ์พงษ์ ธรรมผุสนา
อ.7 ตุลาคม 2557
ช่วงที่ 1 8.00 - 12.00 น. PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ครูอาหมง : มงคล รัตน์ทอง
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00 - 17.00 น. PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์(เคมี) อ.บัวแก้ว รัตนกมุท
พ.8 ตุลาคม 2557
ช่วงที่ 1 8.00 - 12.00 น. สังคมศึกษา (O-Net+สามัญ) อ.คมขำ ดีวงษา , อ.วีระชัย บัวผัน
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00 - 17.00 น. วิทยาศาสตร์ O-Net อ.เสนอ อมตเวทย์
พฤ.9 ตุลาคม 2557
ช่วงที่ 1 8.00 - 12.00 น. ภาษาอังกฤษ (O-Net+GAT+สามัญ) ครูมิ้นท์: ผศ.ดร.สาธิตา วัฒนโภคากุล /ครูจุ้น: ศุภชัย ชาญวรรณกุล
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00 - 17.00 น. ภาษาอังกฤษ (O-Net+GAT+สามัญ) ครูมิ้นท์: ผศ.ดร.สาธิตา วัฒนโภคากุล /ครูจุ้น: ศุภชัย ชาญวรรณกุล
ศ.10 ตุลาคม 2557
ช่วงที่ 1 8.00 - 12.00 น. คณิตศาสตร์ (O-Net+PAT1+สามัญ) อ.อนุวัฒน์ พัฒนชีวกุลบุตร
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00 - 17.00 น. คณิตศาสตร์ (O-Net+PAT1+สามัญ) อ.ภูมิเทพ คลังอุไร
ส.11 ตุลาคม 2557
ช่วงที่ 1 8.00 - 12.00 น. PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) ครูพี่โหน่ง(ออนดีมานด์) ครูพี่เต้ย (ออนดีมานด์)
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00 - 17.00 น. PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) พี่วิเวียน (ออนดีมานด์)

ถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ต จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ สนับสนุนโดย
***มีปัญหาในการการถ่ายทอด สามารถติดต่อ