มาม่า

ร่วมกับ Nation

จัดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 20

ตารางการเรียนการสอน (*** ตารางการเรียน-การสอน อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

รายละเอียดตารางการเรียน-การสอน : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันที่ เวลา รายละเอียด อาจารย์ผู้สอน
2 ต.ค.60
ช่วงที่ 1 08.00-10.00 น. 10.00-12.00 น. ภาษาอังกฤษ(O-Net+GAT+สามัญ) อ.อริสรา ธนาปกิจ(ครูพี่แนน) Enconcept
อ.วลีรัตน์ หาญเมธีคุณา(ครูพี่กิ๊บ) Interpass
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-15.00 น. 15.00-17.00 น. ภาษาอังกฤษ(O-Net+GAT+สามัญ) ผศ.ดร.สาธิตา วัฒนโภคากุล (ครูมินต์) อ.กฤติกา ปาลกะวงศ์ (ครูพี่หนู)
3 ต.ค.60
ช่วงที่ 1 08.00-10.30 น. 10.30-12.00 น. คณิตศาสตร์ (O-net+PAT1+สามัญ) อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋ We by the Brain)
ผศ.สุชีพ งามเจริญ
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-14.30 น. 14.30-17.00 น. คณิตศาสตร์ (O-net+PAT1+สามัญ) อ.ไอศุริย สุดประเสริฐ
อ.ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล (พี่แท็ป) Alevel
4 ต.ค.60
ช่วงที่ 1 08.00-10.00 น. 10.00-12.00 น. ภาษาไทย GAT เชื่อมโยง
ภาษาไทย (O-Net+สามัญ)
อ.วันชนะ หมั่นงาน (ครูเมฆ)
ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-15.00 น. 15.00-17.00 น. ภาษาไทย (O-Net+สามัญ) อ.วรธน อนันตวงษ์ (อ.กอล์ฟ)
อ.จักรกฤต โยมพยอม (ครูทอม)
5 ต.ค.60
ช่วงที่ 1 08.00-10.00 น. 10.00-12.00 น. สังคมศึกษา (O-Net+สามัญ) อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี
อ.ธนัช ลาภนิมิตรชัย (ครูพี่หมุย) Socithai
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-15.00 น. 15.00-17.00 น. วิทยาศาสตร์ (O-Net+สามัญ) อ.กรกฤช ศรีวิชัย (ครูติ่ง) Kruclub
อ.ธนาวัฒน์ อ้นสุวิทย์ (ครูแบร์รี) The BTS
6 ต.ค.60
ช่วงที่ 1 08.00-12.00 น. PAT2 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) อ.สุธี อัสววิมล (ครูพี่โหน่ง) OnDemand
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-17.00 น. PAT2 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) อ.ปิยะวัฒน์ วิรัชวัฒนกุล (พี่ฟาร์ม)
We by The Brain
7 ต.ค.60
ช่วงที่ 1 08.00-10.00 น. 10.00-12.00 น. PAT2 วิทยาศาสตร์ (เคมี) อ.เคน อรรถเวชกุล (พี่เคน) OnDemand
อ.เดือนเพ็ญ ฉายทองดี (พี่ไผ่)
We by The Brain
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 13.00-15.00 น. 15.00-17.00 น. PAT2 วิทยาศาสตร์ (ชีวะ) อ.นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร (พี่วิเวียน) OnDemand
ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
We by The Brain
ช่วงที่ 1 รวมเฉลยคู่มือ เฉลยคู่มือของอาจารย์ทุกท่าน
พัก 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
ช่วงที่ 2 ชีทเสริมพิเศษ (พร้อมเฉลย) ชีทเสริมพิเศษของอาจารย์ทุกท่าน (พร้อมเฉลย)

ถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ต จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ สนับสนุนโดย
*** สอบถามข้อมูลการสมัคร โทร 02-338-3600, 02-338-3894