มาม่า

ร่วมกับ Nation

จัดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 19

รายละเอียดของโครงการ

โครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 19" 
วันที่ 3-9 ตุลาคม 2559 เวลา  08.00-17.00 น.

จากการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรับเปลี่ยนระบบการคัดเลือกเพื่อสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาจากแอดมิชชั่นระบบเดิม มาเป็นแอดมิชชั่นระบบใหม่ ในปี 2554 ที่ผ่านมานั้น ทำให้มีการสอบทั้งระบบ O-Net, GAT และ PAT โดยรูปแบบข้อสอบได้เน้นในส่วนของการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงมากขึ้น รวมทั้งปี 2559 นี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้เพิ่มระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทำให้นักเรียนต้องสอบวิชาสามัญเพิ่มอีก 9 วิชา คือ ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา ส่งผลให้นักเรียนต้องเตรียมตัวในการสอบมากขึ้น

อีกทั้ง ปัจจุบันประเทศไทยมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสำคัญในการสร้างความได้เปรียบคู่แข่งทางเศรษฐกิจ ปัญหาสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของไทยประการหนึ่งคือ ความเหลื่อมล้ำโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคของประเทศ ยังขาดโอกาสทางการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรในกรุงเทพมหานครและประชากรในเขตเมือง ด้วยการศึกษามีส่วนสำคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ดังนั้น บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เนชั่น ทีวี โดยบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) จัดโครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 19 " ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย และเพื่อเปิดโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษาในทุกภาคส่วนของประเทศ โครงการจึงถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์ไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนการถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์จากบริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (DCS) ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้ถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์ ครบทั้ง 77 จังหวัด มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 700 โรงเรียน 

ระยะเวลาการจัดโครงการฯ ( 6 วัน และ 7 วัน)

วันที่ 3 - 8 ตุลาคม 2559 (6 วัน) : เวลา 08.00 - 17.00 น. ภาคเหนือ(พิษณุโลก-มหาวิทยาลัยนเรศวร)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น-มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  ภาคใต้ (สงขลา-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

วันที่ 3-9 ตุลาคม 2559 (7 วัน) : กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

วันที่ 3-9 ตุลาคม 2559 : เวลา 08.00 - 17.00 น.

*พิเศษ 1 แนะแนวก่อนเรียน เวลา 08.00-09.00 น. โดยติวเตอร์ชั้นแนวหน้า วันจันทร์ที่ 3 ทีมพี่แนน Enconcept วันอังคารที่ 4 ทีม Ondemand วันพุธที่ 5 ทีม We by the Brain วันพฤหัสที่ 6 ทีมครูติ่ง วันศุกร์ที่ 7 โดยอาจารย์พยุงศักดิ์ แก่นจันทร์ และอาจารย์ศราภรณ์ คุณะวัฒน์สถิตย์

**พิเศษ 2 วันที่ 9 ตุลาคม 2559 : เวลา 08.30 - 16.00 น. 

เช้า พบกับ ติว Eng ครูพี่โอม พัฐดลย์ โสภาจิตต์วัฒนะ (Forward English) และครูพี่หนูกฤติกา ปาลกะวงศ์

บ่าย พบกับ : สังคมครูพี่หมุย So-ci Thai และครูพี่เบียร์

การถ่ายทอดผ่านสัญญาณบรอดแบนด์ 

โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ จัดให้มีการถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ไปยังโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

หมายเหตุ* : โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการรับสัญญาณบรอดแบนด์ สามารถติดต่อ ผ่านทาง Facebook : 247friend  ระบุชื่อโรงเรียน จังหวัด โทรศัพท์ Email ในการติดต่อ 

สถานที่จัดงาน

 • ภาคกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร (หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ อาคารเรียนต่างๆ)
 • ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก (อาคารเอนกประสงค์ : ห้องพระราชทานปริญญาบัตร )
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก)
 • ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา (ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี)
รูปแบบโครงการฯ

จัดทบทวนความรู้ 6 วันต่อเนื่อง 4 ภาค พร้อมกัน โดยโครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 19" ได้ปรับปรุงรูปแบบโครงการฯ ให้ทันสมัย เน้นการติวข้อสอบ โดยเก็งข้อสอบ พร้อมเฉลย จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละวิชา และติวเตอร์ผู้มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้สอบได้ทุกระบบ คือ สามารถนำไปใช้สำหรับการสอบ O-Net, GAT, PAT และวิชาสามัญ ของระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์  ดั้งนั้น โครงการฯ จึงจัดให้มีการติวทั้งหมด 9 วิชา ดังนี้

 1. วิชาคณิตศาสตร์ (O-Net, PAT 1 และสามัญ คณิตศาสตร์)
 2. วิชาภาษาไทย (O-Net, GAT ภาษาไทย และสามัญ ภาษาไทย)
 3. วิชาภาษาอังกฤษ (O-Net และ GAT ภาษาอังกฤษ และสามัญ อังกฤษ)
 4. วิชาสังคมศึกษา (O-Net และสามัญ สังคมศึกษา)
 5. วิชาวิทยาศาสตร์ (O-Net)
 6. วิชาฟิสิกส์ (PAT 2 ฟิสิกส์ และ ฟิสิกส์สามัญ)
 7. วิชาเคมี (PAT 2 เคมี และเคมีสามัญ)
 8. วิชาชีววิทยา (PAT 2 ชีววิทยา และชีววิทยาสามัญ)
 9. วิชาความถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ
 1. ได้ทดลองทำข้อสอบใน 9 วิชา โดยการเก็งข้อสอบของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนการสอบสนามจริง
 2. เอกสารประกอบการบรรยายทุกวิชา พร้อมเฉลย เพื่อนักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการทำข้อสอบ
 3. เข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
กำหนดการรับสมัคร

วันที่  19 สิงหาคม - 26 กันยายน 2559 

วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่านทางเว็บไซด์ ดังนี้

 1. www.sahapat.co.th
 2. www.247friend.net
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ร่วมโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ วันที่ 29 กันยายน 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ www.247friend.net พร้อมระบุสถานที่เรียน นักเรียนพิมพ์ barcode เพื่อเป็นบัตรลงทะเบียนหน้างาน

การลงทะเบียน

น้องนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ให้ Print barcode  บัตรผู้เข้าร่วมติว เพื่อลงทะเบียนเข้างาน (ผ่านระบบ บาร์โค้ด) โดยนำบัตรผู้เข้าติว มาลงทะเบียนที่หน้างาน ก่อนเริ่มเวลาเรียนอย่างน้อย 30 นาที

** พิเศษ: โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ สามารถดูทบทวนย้อนหลังได้ ระยะเวลา 1 ปี ผ่านทาง website 

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่

Facebook : Sahapat admission

facebook : 247friend

**********************

ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนโครงการ  

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

 

ถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ต จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ สนับสนุนโดย
*** สอบถามข้อมูลการสมัคร โทร 02-338-3864, 02-338-3681