มาม่า

ร่วมกับ Nation Group

จัดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 17

รายละเอียดของโครงการ

โครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 17"
วันที่ 6 ตุลาคม - 12 ตุลาคม 2557

จากการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรับเปลี่ยนระบบการคัดเลือกเพื่อสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาจากแอดมิชชั่นระบบเดิม มาเป็นแอดมิชชั่นระบบใหม่ ในปี 2554 ที่ผ่านมานั้น ทำให้มีการสอบทั้งระบบ O-Net, GAT และ PAT โดยรูปแบบข้อสอบได้เน้นในส่วนของการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงมากขึ้น รวมทั้งปี 2557 นี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้เพิ่มระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทำให้นักเรียนต้องสอบวิชาสามัญเพิ่มอีก 7 วิชา คือ ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา ส่งผลให้นักเรียนต้องเตรียมตัวในการสอบมากขึ้นไปอีก

นอกจากนี้ ปัจจุบันประเทศไทยมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสำคัญในการสร้างความได้เปรียบคู่แข่งทางเศรษฐกิจ ปัญหาสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของไทยประการหนึ่งคือ ความเหลื่อมล้ำโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคของประเทศ ยังขาดโอกาสทางการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรในกรุงเทพมหานครและประชากรในเขตเมือง ด้วยการศึกษามีส่วนสำคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ดังนั้น ผลิตภัณฑ์มาม่า จึงร่วมกับ เนชั่นกรุ๊ป จัดโครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 17" ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย และที่สำคัญเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดความเท่าเทียมทางการศึกษาในทุกภาคส่วนของประเทศ จึงได้ทำการถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์ไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ในปีนี้โครงการฯ มีเป้าหมายถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์ไปยังโรงเรียนให้ครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ

ระยะเวลาการจัดโครงการฯ

วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม - วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 เวลา 8.00 - 17.00 น.

ภาคกลาง เพิ่ม ภาษาอังกฤษ (AEC) ในวันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2556 เวลา 8.00 - 17.00 น.(สดเฉพาะกรุงเทพฯ ถ่ายทอดผ่านสัญญาณ Broadband ทั่วประเทศ)

สถานที่จัดงาน
 • ภาคกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร (หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ อาคารเรียนต่างๆ)
 • ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก)
 • ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา (ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี)
รูปแบบโครงการฯ

โครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 17" ได้ปรับปรุงรูปแบบโครงการฯ ให้เน้นการติวข้อสอบ โดยเก็งข้อสอบ พร้อมเฉลย จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละวิชา ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้สอบได้ทุกระบบ คือ สามารถนำไปใช้สำหรับการสอบทั้ง O-Net, GAT, PAT และวิชาสามัญของระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ และสำหรับปีนี้ได้เพิ่มวิชา ความถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อรองรับความต้องการของนักเรียนจำนวนมากที่สนใจเข้าสมัครในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดั้งนั้น โครงการฯ จึงจัดให้มีการติวทั้งหมด 9 วิชา ดังนี้

 1. วิชาคณิตศาสตร์ (O-Net, PAT 1 และสามัญ คณิตศาสตร์)
 2. วิชาภาษาไทย (O-Net, GAT ภาษาไทย และสามัญ ภาษาไทย)
 3. วิชาภาษาอังกฤษ (O-Net และ GAT ภาษาอังกฤษ และสามัญ อังกฤษ) / อังกฤษ AEC
 4. วิชาสังคมศึกษา (O-Net และสามัญ สังคมศึกษา)
 5. วิชาวิทยาศาสตร์ (O-Net)
 6. วิชาฟิสิกส์ (PAT 2 ฟิสิกส์ และ ฟิสิกส์สามัญ)
 7. วิชาเคมี (PAT 2 เคมี และเคมีสามัญ)
 8. วิชาชีววิทยา (PAT 2 ชีววิทยา และชีววิทยาสามัญ)
 9. วิชาความถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ
 1. ได้ทดลองทำข้อสอบใน 9 วิชา โดยการเก็งข้อสอบของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนการสอบสนามจริง
 2. เอกสารประกอบการบรรยายทุกวิชา พร้อมเฉลย เพื่อนักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการทำข้อสอบ
 3. เข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 4. มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารทุน)
กำหนดการรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2557 - 3 ตุลาคม 2557

วิธีการรับสมัคร
 1. สมัครผ่าน www.247friend.net
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ www.247friend.net พร้อมระบุสถานที่เรียน วันที่ 7 ตุลาคม 2557
การลงทะเบียน

นักเรียนลงทะเบียนเข้างาน ผ่านระบบ บาร์โค้ด โดยนำบัตรผู้เข้าติว มาลงทะเบียนที่หน้างาน ก่อนเริ่มเวลาเรียนอย่างน้อย 30 นาที