มาม่า

ร่วมกับ Nation

จัดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 18

รายละเอียดของโครงการ

โครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 18" 
วันที่ 5-11 ตุลาคม 2558 เวลา  08.00-17.00 น.

จากการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรับเปลี่ยนระบบการคัดเลือกเพื่อสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาจากแอดมิชชั่นระบบเดิม มาเป็นแอดมิชชั่นระบบใหม่ ในปี 2554 ที่ผ่านมานั้น ทำให้มีการสอบทั้งระบบ O-Net, GAT และ PAT โดยรูปแบบข้อสอบได้เน้นในส่วนของการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงมากขึ้น รวมทั้งปี 2558 นี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้เพิ่มระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทำให้นักเรียนต้องสอบวิชาสามัญเพิ่มอีก 7 วิชา คือ ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา ส่งผลให้นักเรียนต้องเตรียมตัวในการสอบมากขึ้น

นอกจากนี้ ปัจจุบันประเทศไทยมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสำคัญในการสร้างความได้เปรียบคู่แข่งทางเศรษฐกิจ ปัญหาสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของไทยประการหนึ่งคือ ความเหลื่อมล้ำโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคของประเทศ ยังขาดโอกาสทางการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรในกรุงเทพมหานครและประชากรในเขตเมือง ด้วยการศึกษามีส่วนสำคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ดังนั้น บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เนชั่น ทีวี  จัดโครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 18 " ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย และเพื่อเปิดโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษาในทุกภาคส่วนของประเทศ โครงการจึงถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์ไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนการถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์จากบริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (DCS) ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้ถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์ ครบทั้ง 77 จังหวัด มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 700 โรงเรียน 

ระยะเวลาการจัดโครงการฯ ( 6 วัน และ 7 วัน)

วันที่ 5 - 10 ตุลาคม 2558 (6 วัน) : เวลา 08.00 - 17.00 น. ภาคเหนือ(เชียงใหม่)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น)  ภาคใต้ (สงขลา)

วันที่ 5 - 11 ตุลาคม 2558 (7 วัน) : กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

วันที่ 5 - 10 ตุลาคม 2558 : เวลา 08.00 - 17.00 น.

*พิเศษวันที่ 11 ตุลาคม 2558 : เวลา 08.30 - 16.00 น. 

เช้า พบกับ ติวทอล์ก - Eng : "เทคนิคพิชิตข้อสอบจากมุมมองผู้ออกข้อสอบ" โดยครูมิ้น-ครูยุง-ครูจุ้น

บ่าย พบกับ : "ภาษากับความคิด พิชิตทุกสนามสอบ" โดยครูแจ๊คกี้ 

การถ่ายทอดผ่านสัญญาณบรอดแบนด์ 

โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ จัดให้มีการถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ไปยังโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

หมายเหตุ* : โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อ ผ่านทาง Facebook : 247friend ระบุชื่อโรงเรียน จังหวัด โทรศัพท์ Email ในการติดต่อ 

สถานที่จัดงาน

 • ภาคกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร (หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ อาคารเรียนต่างๆ)
 • ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก)
 • ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา (ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี)
รูปแบบโครงการฯ

จัดทบทวนความรู้ 6 วันต่อเนื่อง 4 ภาค พร้อมกัน โดยโครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 18" ได้ปรับปรุงรูปแบบโครงการฯ ให้ทันสมัย เน้นการติวข้อสอบ โดยเก็งข้อสอบ พร้อมเฉลย จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละวิชา และติวเตอร์ผู้มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้สอบได้ทุกระบบ คือ สามารถนำไปใช้สำหรับการสอบ O-Net, GAT, PAT และวิชาสามัญ ของระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์  ดั้งนั้น โครงการฯ จึงจัดให้มีการติวทั้งหมด 9 วิชา ดังนี้

 1. วิชาคณิตศาสตร์ (O-Net, PAT 1 และสามัญ คณิตศาสตร์)
 2. วิชาภาษาไทย (O-Net, GAT ภาษาไทย และสามัญ ภาษาไทย)
 3. วิชาภาษาอังกฤษ (O-Net และ GAT ภาษาอังกฤษ และสามัญ อังกฤษ)
 4. วิชาสังคมศึกษา (O-Net และสามัญ สังคมศึกษา)
 5. วิชาวิทยาศาสตร์ (O-Net)
 6. วิชาฟิสิกส์ (PAT 2 ฟิสิกส์ และ ฟิสิกส์สามัญ)
 7. วิชาเคมี (PAT 2 เคมี และเคมีสามัญ)
 8. วิชาชีววิทยา (PAT 2 ชีววิทยา และชีววิทยาสามัญ)
 9. วิชาความถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ
 1. ได้ทดลองทำข้อสอบใน 9 วิชา โดยการเก็งข้อสอบของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนการสอบสนามจริง
 2. เอกสารประกอบการบรรยายทุกวิชา พร้อมเฉลย เพื่อนักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการทำข้อสอบ
 3. เข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
กำหนดการรับสมัคร

วันที่  18 สิงหาคม - 30 กันยายน 2558 

วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่านทางเว็บไซด์ ดังนี้

 1. www.sahapat.co.th
 2. www.mamalover.net
 3. www.247friend.net
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ร่วมโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ วันที่ 3 ตุลาคม 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ www.247friend.net พร้อมระบุสถานที่เรียน นักเรียนพิมพ์ barcode เพื่อเป็นบัตรลงทะเบียนหน้างาน

การลงทะเบียน

น้องนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ให้ Print barcode  บัตรผู้เข้าร่วมติว เพื่อลงทะเบียนเข้างาน (ผ่านระบบ บาร์โค้ด) โดยนำบัตรผู้เข้าติว มาลงทะเบียนที่หน้างาน ก่อนเริ่มเวลาเรียนอย่างน้อย 30 นาที

** พิเศษ: โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ สามารถดูทบทวนย้อนหลังได้ ระยะเวลา 1 ปี ผ่านทาง website 

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่

Facebook : mama admission

facebook : 247friend

**********************

ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนโครงการ  

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

 

ถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ต จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ สนับสนุนโดย
***มีปัญหาในการการถ่ายทอด สามารถติดต่อ หากติดปัญหาในการรับชมสามารถติดต่อได้ที่ dcisupport@dcs.premier.co.th หรือโทร. 086-898-7333 , 02-714-5992 ต่อ 5678