logo


เนื้อหาการติวสอบตรง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การสอน 3 ชั่วโมง

เจาะแนวข้อสอบตรงคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
- แนะแนวภาพรวมสอบตรงนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
- แนะแนว SAT, ENG, เรียงความ, ย่อความ
-

เจาะแนวข้อสอบกฎหมาย

แบ่งออกเป็น  
- กฎหมายทั่วไป (อ.ตู่)
- กฎหมายมหาชนและรัฐธรรมนูญ (อ.ตู่)
- กฎหมายแพ่ง (อ.มาย+ อ.พีท)
- กฎหมายพิเศษ เช่น ภาษี, กฎหมายระหว่างประเทศ, ทรัพย์สินทางปัญญา (อ.พีท)
- กฎหมายอาญา (อ.เสกฬ์)
- เปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามข้อสงสัย

ติวสอบตรงเข้าคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
โดย ทีมงาน นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) ม.ธรรมศาสตร์
DTL Group สถาบัน BTS(The Best Tutorial School)

สถิติของ DTL GROUP
ปี 2549 มีนักเรียน จาก DTL GROUP สอบเข้าได้ 81 คน คิดเป็น 27 %
ปี 2550 มีนักเรียน จาก DTL GROUP สอบเข้าได้ 106 คน คิดเป็น 35.33 %
ปี 2551 มีนักเรียน จาก DTL GROUP สอบเข้าได้ 130 คน คิดเป็น 43.33 %

ข้อมูลการรับนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

รับตรง 300 คน รับผ่านระบบแอดมิชชั่นกลาง 200 คน
(ผู้สมัครสอบตรงคณะนิติ มธ. ประมาณ 7,000 คน)
ส่วนใหญ่ทางมหาวิทยาลัยจะจัดสอบในช่วง เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี


ประวัติผู้สอนสอบตรงนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
จาก DTL Group สถาบัน BTS (The Best Tutorial School)

teacher

อ.จิตติวัฒน์ ทองนวล (อ.ตู่)
การศึกษา - นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- กำลังศึกษาปริญญาโทคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชากฎหมายมหาชน
ประวัติการทำงานและผลงาน - ประกาศนียบัตรการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายกระทรวงยุติธรรม
- นิติกรประจำรัฐสภา พ.ศ.2548-2551
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550
ตำแหน่งปัจจุบัน - ติวเตอร์สถาบันกวดวิชา The BTS (The best tutorial School)
- ฝ่ายวิชาการของเว็บไซต์ นิติศาสตร์ ดอม คอม (www.nitisart.com)
ผลงานทางวิชาการ - คู่มือเตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
- แบบฝึกหัดเตรียมสอบข้านิติศาสตร์

--------------------------------------------------------------------------

teacher

อ.พีรภัทร ฝอยทอง (อ.พีท)
การศึกษา - กำลังศึกษาระดับชั้นปริญญาโทคณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ, 2550
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ประกาศนียบัตรวิชาโทกฎหมาย พาณิชย์และธุรกิจ), 2548
ผลงานวิชาการ - ผู้เขียนร่วม “คู่มือเตรียมสอบเข้านิติศาสตร์” (ติดอันดับ Best Seller ของศูนย์หนังสือจุฬา ตั้งแต่การพิมพ์ครั้งแรก มิ.ย. 2548) # ปัจจุบันพิมพ์ครั้งที่ 5
- ผู้เขียนร่วม “แบบฝึกหัดเตรียมสอบเข้านิติศาสตร์” # พิมพ์ครั้งแรก ก.ย. 2550
- ผู้ช่วยวิจัย “การค้ามนุษย์กับกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย” ของศูนย์กฎหมายภูมิภาค แม่น้ำโขง, 2549
ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้ช่วยผู้จัดการ ก.ย. 2549 - ปัจจุบัน
Assistant Manager,
ฝ่ายกฎหมาย ธนาคารซิตี้แบงก์ Legal Department,
Citibank, N.A., Bangkok Branch Thailand
Sept 2006 – Present
หน้าที่ และความรับผิดชอบ - ร่าง, ตรวจสอบ หรือ แก้ไข สัญญาต่างๆของธนาคารและบริษัทในเครือ
- ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายการเงินการธนาคารแก่เจ้าหน้าที่ และพนักงานภายในองค์กร
- ตรวจสอบ และดูแล เอกสาร หรือทะเบียนบริษัททั้งหมดของธนาคาร และบริษัทในเครือ

--------------------------------------------------------------------------

teacher

อ.สิงหพล พลสิงห์ (อ.มาย)
การศึกษา - นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ ,ปี 2548
- นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548 (ได้รับประกาศนียบัตรเรียนดีทุกปีการศึกษา)
- เนติบัณทิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2549
หน้าที่ และความรับผิดชอบ - สืบสวน สอบสอบ รวบรวมพยานหลักฐาน จับกุม และยึดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดในคดีฟอกเงิน
- ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินหรือทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดในคดีฟอกเงิน
- ให้คำแนะนำแก่สถาบันการเงินและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน พ.ย. 2548 - ปัจจุบัน
Investigator,
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
Anti-Money Laundering Office (AMLO)
Nov 2006 – Present
ผลงานทางวิชาการ - ผู้เขียนร่วม “คู่มือเตรียมสอบเข้านิติศาสตร์” (ติดอันดับ Best Seller ของศูนย์หนังสือจุฬา ตั้งแต่การพิมพ์ครั้งแรก มิ.ย. 2548) # ปัจจุบันพิมพ์ครั้งที่ 5
- ผู้เขียนร่วม “แบบฝึกหัดเตรียมสอบเข้านิติศาสตร์” # พิมพ์ครั้งแรก ก.ย. 2550

--------------------------------------------------------------------------

teacher

อ.ศตเนติ เนติภัทรชูโชติ (เสกฬ์)
การศึกษา - นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- กำลังศึกษาปริญญาโทคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายอาญา
ประวัติการทำงานและผลงาน - ประกาศนียบัตรการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายกระทรวงยุติธรรม
- Internship The Legist ltd.
- ฝึกหัดวิชาชีพทนายความ สำนักงานทนายความสมัคร เชาวภานันท์
- ผู้ช่วยวิจัย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
ตำแหน่งปัจจุบัน - อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
- เลขหมายใบอนุญาตให้เป็นทนายความ 1623/2549
- Attorney Temp International Legal Association co.,ltd.
ผลงานทางวิชาการ - ความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัว วารสารกฎหมายใหม่
- การรอการลงโทษปรับ วารสารกระทรวงยุติธรรม


รายละเอียดโครงการ (หน้าหลัก)
รายละเอียดติวสอบตรง นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
รายละเอียดติวสอบตรง เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

ติดต่อสอบถาม ที่ 02-338-3333 ต่อ 7260, 02-751-5403-4
คุณเปิ้ล 080-049-6342, คุณกุ๊ก 080-049-1883, คุณเจียว 085-074-4337

กรุณาติดต่อในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.