http://www.247friend.net/

วันที่ พุธ ตุลาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ http://www.247friend.net/

 

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกกลุ่มที่ 1 โครงการค้นหาตัวตนกำหนดถนนสู่อนาคต


รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกโครงการค้นหาตัวตนกำหนดถนนสู่อนาคต

กลุ่มที่ 1 แพทย์ ทันตะ เภสัช

ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล


ลำดับที่ชื่อ นามสกุลโรงเรียน
1tananya temluangนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
2กชกร รักชนะชัยบ้านค่าย
3กมลเทพ คงประเสริฐพระนารายณ์
4กรรณิการ์ คุณพงศ์ไพศาลศึกษานารี
5กรวรรณ จตุรภุชพรพงศ์รุ่งอรุณ
6กวิสรา ยอดจำปีจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี
7กษิฐนันท์ ชยาวนิชประชาราษฎร์อุปถัมภ์
8กัญญารัตน์ ใหม่กันทะเสริมงามวิทยาคม
9กันทิมา สังข์ทองหัวหิน
10กัลยฉัตร บวรธรรมจักรศึกษานารีวิทยา
11กัลยาณี พ่วงพันธ์สงวนหญิง
12กิ่งแก้ว กัณหาเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
13กิตติพจน์ เดชบุญบางกะปิสุขมนวพันธ์อุปถัมภ์
14กิตติพล วงศ์แปงวัดนวลนรดิศ
15เกศินี มาลัยเจริญสตรีอ่างทอง
16เกียรติกร เทียนธรรมชาติทวีธาภิเศก
17ขวัญฤดี นนทะสรภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
18คณาวรรณ แก้วนพรัตน์สตรีวัดอัปสรสวรรค์
19จามจุรี พันแจ้งมัธยมวัดสิงห์
20จารุวรรณ คำนึกสันติราษฎร์วิทยาลัย
21จินดาพร กองสีเบญจมเทพอุทิศ
22จินต์จุฑา แซ่โค้วสตรีศรีสุริโยทัย
23จิราพร โปริสวาณิชย์สตรีวัดอัปสรสวรรค์
24จิราภรณ์ เหล่าพัฒนวิโรจน์อัสสัมชัญคอนแวนต์
25จิราภา ปุลิเวคินทร์พระมารดานิจจานุเคราะห์
26จุฑารัตน์ รุ่งเรืองศรียโสธรพิทยาคม
27ฉัตราภรณ์ โพธิ์เรืองวิทยานุกูลนารี
28ชนะชัย ลือรัตนวงศ์ชัยนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
29ชลลดา ผกาบุษกรสุโขทัยวิทยาคม
30ชวิศา จิระธรรมจารีสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31ชาทินี จำนงค์อุดรพิทยานุกูล
32ชื่นชนก วรธงไชยรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
33โชตินันต์ พร้อมจิตรฤทธิยะวรรณาลัย
34ฐิตินันท์ จันทรมณฑลสตรีมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์
35ฐิติวรพร ชุ่มแจ่มสารวิทยา
36ณภัทร ต่วนศรีแก้วไตรมิตรวิทยาลัย
37ณรงค์ธร ชื่นอุราราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์
38ณัชตา จูงพงศ์เตรียมอุดมศึกษา
39ณัฐชยา ขอเจียมโยธินบูรณะ
40ณัฐพงศ์ ขวาธิจักรเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่
41ณัฐพงศ์ พรหมมาลีเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่
42ณัฐพล อินทรพรหมชิโนรสวิทยาลัย
43ดวงชนก อำนวยยนต์วารีชลราษฎรอำรุง
44เดชาธร กลิ่นหอมมัธยมฐานบินกำแพงแสน
45ทิพย์กัญญา อมรชัยสุวรรณถาวรานุกูล
46ธนเดช จารุกรโชติมาปัญญาวรคุณ
47ธนัช เรืองเดชกาญจนาภิเษกสุพรรณบุรี
48ธนัญญา ปิยพงศ์เซนต์โยเซฟบางนา
49ธนันธร ปาละกูลเขมะสิริอนุสสรณ์
50ธนานันท์ เกียรติสำรองสวนกุหลาบวิทยาลัย
51ธมนวรรณ คำนันท์ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
52ธมลวรรณ มีเหม็งปราจิณราษฎรอำรุง
53ธัญญารัตน์ สรวงชัยภูมิชัยภูมิภักดีชุมพล
54ธัญพร เต็งสุทธิวัฒน์วัดเขมาภิรตาราม
55ธันยพร พรรณบุตรอัสสัมชัญศึกษา
56ธีธวัฒน์ วิกรัยไพศาลราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์
57ธีร์ชยุตม์ เมฆภานุวัฒน์อัสสัมชัญบางรัก
58ธีระวัตร ศรีวงศ์ษาสตรีทุ่งสง
59นงนภัส ไทยวัฒนาฤทธิยะวรรณาลัย
60นงนภัส รัตนไพรปลายพระยาวิทยาคม
61นพสุวรรณ เจียรดำรงรัศมีอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
62นริศรา นพโสภณพนัสพิทยาคาร
63นวรัตน์ ชาติวิวัฒน์พรชัยเบญจมราชานุสรณ์
64นันท์นิชา พณิชพงศ์ภักดีสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
65นาฏยา อภิวราธนากูลนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 มีนบุรี
66น้ำทิพย์ สายสวัสดิ์วังน้ำเย็นวิทยาคม
67นิพิษฐา พงษ์พานิชวัดเขมาภิรตาราม
68นิศรา วรรณชิตย์แก่นนครวิทยาลัย
69นูรีนี บราเฮมสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
70นูรียะห์ ยูโซะพัฒนาวิทยา
71เบญจวรรณ เพ็ชรเจริญสุขสตรีวรนาถบางเขน
72ปฐมพร อุดมวงศ์ศักดิ์สตรีวิทยา 2 มัธยมศึกษาตอนปลาย
73ประจิรภรณ์ ประสพธรรมพิชัยรัตนาคาร
77ปริยาภัทร เทศทองบางกะปิสุขมนวพันธ์อุปถัมภ์
78ปรีญานารถ อุตตมะเวทินวัดราชโอรส
79ปรีดานุช ชวเลิศสกุลสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
80ปัทมพร บรรเจิดจินต์สตรีวิทยา 2 มัธยมศึกษาตอนปลาย
81ป่านฤทัย จิตต์ฤาษีจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงราย
82ผกามาส สุขแก้วเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)
83ผาติภัค ช้องประเสริฐสภาราชินี
84พนิดา มงคลสุจริตกุลสตรีวิทยา
85พรนภา ผลาวงค์มัธยมวานรนิวาส
86พัชราภรณ์ พิทักษ์วงศ์ปากเกร็ด
87พัชราภรณ์ มณีแสงพิมานพิทยาสรรค์
88พัณณ์ชิตา จารุวรเศรษฐ์เดชาบุญวัฒนา
89พัทธพล อั้นจุกฉุนฤทธิยะวรรณาลัย
90พิชชุดา ธัญธนขันธ์ชลกัลยานุกูล
91พิชญ์ภูษณะ กิตติวรานันท์นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
92พิชญาพร ชำนาญจันทร์สหัสขันธ์ศึกษา
93พิทยา ใจกว้างวัฒโนทัยพายัพ
94พิมพ์ชนก พิทักษ์อัศวกุลศึกษานารี
95พิมพ์วิภา ใจจาราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย2
96พิสารัตน์ แสนสารตราษตระการคุณ
97พีรกานต์ เกียรติธนากรสตรีวิทยา 2 มัธยมศึกษาตอนปลาย
98พีรยา หาญลำยวงชัยนาทพิทยาคม
99เพิ่มพูน มะนะราดวัดรางบัว
100ไพศาล บินแวดาโอ๊ะนราสิกขาลัย
101ฟารีดา หะยีอาลีอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
102ภคพร อริยวงศ์ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
103ภัทราพร ตันติวัตนะมาแตร์เดอีวิทยาลัย
104ภัสส์กุญช์ ศิริเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
105ภิญญดา คมสันตากพิทยาคม
106มณีรัตน์ วิภาณุรัตน์ศึกษานารี
107ยุทธภูมิ แจ้งประเสริฐเทพศิรินทร์
108รชฏ วาสนาวินเบญจมราชูทิศ
109รัชพล หมู่ผึ้งพระปฐมวิทยาลัย
110รัตน์ภัสสกรห์ พราห์มศรีชายศรียาภัย
111รัตนา จันทร์ฝ่ายบึงกาฬ
112ริศรา เลิศลักษณาพรเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่
113รุ่งรัช โกศการิกาเบญจมราชูทิศ
114วรชัย จินดาอุดมเศรษฐอัสสัมชัญธนบุรี
115วรพล สุทธิมานะกิจชลประทานวิทยา
116วรมน โมฬีชาติบางเมืองเขียนผ่องอนุสรณ์
117วรวุฒิ ธิปาจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงราย
118วราพร หวังวิบูลย์ชัยสายปัญญา
126วัชรพงษ์ จริยานุรักษ์บางปะกอกวิทยาคม
127วันสิริ ไตรสุวรรณ์มัธยมวัดหนองจอก
128วาสนา นันประโคนสิรินธร
129วิภาดา ทิศนอกโพธาวัฒนาเสนี
130วิริยา พูประเสริฐผลปากท่อพิทยาคม
131วิศรุต ภูอุตตะพุทธโสธร
132วิศัลยา เกิดเกตุจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก
133ศรัญญา นันทะนะเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
134ศรัณญา จันทราภิรมย์สตรีนครสวรรค์
135ศศิพรรณ โมตาลียุพราชวิทยาลัย
136ศิรดา งามขำนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
137ศิรพร ทองอุไรรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
138ศิรินทิพย์ อุ่นเวสสกุลหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา
139ศิรินาถ สฤษฎ์พิพัฒน์พะเยาพิทยาคม
140ศีลวัตร จุลละโพธิอัสสัมชัญสมุทรปราการ
141ศุทธวีร์ เทพมณีราชินีบน
142สกาวเดือน รุจิวรรณหอวัง ปทุมธานี
143สถิรภัค ตรีรัตนชวลิตกรรณสูตศึกษาลัย
144สมฤทัย พลยุทธกุนนทีรุทธารามวิทยา
145สรรชนก พรศรีเจริญกุลนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
146สริญญา สินคุ่ยเฉลิมขวัญสตรี
147สิรามล ขุนไชยนครสวรรค์
148สิรินาถ วงศ์ภมรมนตรีสมุทรสาครบูรณะ
149สิรินาถ สุขใสบางกะปิ
150สุชานาถ กั๋วระยองวิทยาคม
151สุณัชตา เวทยานนท์บรรหารแจ่มใสวิทยา 3
152สุนัดดา เนาวรัตน์โสภณนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
153สุนิศา เหมือนเกตุกาญจนนุเคราะห์
154สุภาพรรณ ชุมมุงร้อยเอ็ดวิทยาลัย
155แสงชัย ศราวุธานุกูลทวีธาภิเศก
156โสภิดา แสนสุพรรณเลยพิทยาคม
157อภิชญา อุดมมะดันสุราษฎร์พิทยา
158อรทัย ธิยอดสามัคคีวิทยาคม
159อรรถกร กองตันวัดทรงธรรม
160อังคณา บรรดาศักดิ์รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
161อาภา หม้อสุวรรณสตรีวิทยา 2 มัธยมศึกษาตอนปลาย
162อารีวรรณ ดอกบัวนครนายกวิทยาคม
163อุทัยรัตน์ ภัทรปวัตน์วิทูตะกั่วป่าคีรีเขต

ขอให้น้องๆ ที่มีรายชื่อได้รับการคัดเลือก  DOWNLOAD เอกสารข้างล่างนี้

     1. หนังสือยืนยันสิทธิ เอกสารการขอประกันภัย  และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์  

        ส่งอีเมล์มาที่  nationadmission@hotmail.com   

        หรือ FAX หมายเลข  02-3383852   ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 53

 เวลา 17.00 น. 

 

*สำหรับหนังสือยินยอมผู้ปกครองให้น้องๆ นำฉบับจริงมามอบให้

กับพี่ๆ ทีมงานที่จุดลงทะเบียนในวันที่ 18 ต.ค. 53


     2.  คู่มือและการปฎิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรม


 คลิกที่นี่ Download เอกสารยืนยันสิทธิ คลิกที่นี่ Download คู่มือการเข้าร่วมกิจกรรม       หากน้องพบปัญหาไม่ปรากฎหน้าเอกสารใน google document

 เนื่องจากมีการ download เอกสารจำนวนมาก อาจปรากฎข้อความว่า

 "ขออภัยเราไม่สามารถสร้างเอกสารได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งใน

ภายหลัง"

 ถ้าปรากฎข้อความดังกล่าว  ขอให้ๆ  คลิกที่ปุ่ม download ด้านบนซ้าย

ตามภาพ เพื่อทำการ download โดยไม่ต้องรอ...


สำหรับน้องๆ ที่อยู่ ตจว. และมีผู้ปกครองมาด้วย ไม่สามารถพักที่หอพักรวมที่จัดให้เฉพาะนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อที่พักบริเวณใกล้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดังต่อไปนี้

  1. หอพักเครือข่ายภายในของมหาวิทยาลัยมหิดล 

      สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน โทร 02-441-9040-3 ต่อ 60

  2. หอพักเครือข่ายภายนอก ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

      หอพักบ้านกฤษกร โทร 02-8003960 

      บ้านสวนอพาร์ทเม้นท์ โทร 02-8892921

      เอ็ม ยู เพลส โทร 02-482-2301 


สงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ

กลุ่มที่ 1 แพทย์ ทันตะ เภสัช

คุณกาญจนา  ชัยจิตวาณิช (พี่กาญจน์)  โทร  081-6557145

คุณเกษกนก บัวบาลบุตร  (พี่ไข่เจียว)  โทร 085-9970251


คุณสุวจี พยมธน
 (พี่บี้)  โทร    088-4981305

คุณหทัยชนก เอมรัฐ  (พี่หน่อย) โทร 089-3301360

โดย nutree

 

กลับไปที่ http://www.247friend.net/