http://www.247friend.net/

วันที่ พุธ พฤษภาคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ http://www.247friend.net/

 

คุรุสภา เปิดคัดผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 2556


คุรุสภา เปิดคัดผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 2556

UploadImage

คุรุสภา ในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จึงกำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นการ สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจประกอบวิชาชีพด้วยการครองตน ครองคน ครองงาน จนเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณครู
รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่ยังไม่ได้รับการยกย่อง ได้เร่งพัฒนางานและพัฒนาตนให้เหมาะสมกับการเป็นครูดี ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเยาวชนและการศึกษาของชาติต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๒. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการ ครองตน ครองคน ครองงาน
๓. เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอื่น ได้ประพฤติปฏิบัติตนตาม
๒. คุณสมบัติ
คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก มีดังนี้
๑. ปัจจุบัน เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้
๒.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามตำแหน่ง
ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันออกประกาศ
๒.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา หรือ ศึกษานิเทศก์ ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ดำรงตำแหน่งแล้วแต่กรณี ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับถึงวันออกประกาศ

๓. ไม่เคยเป็นผู้ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดีมาก่อน
๔. ไม่เคยเป็นผู้ประพฤติบกพร่องในศีลธรรมอันดี
๕. ไม่เป็นผู้ประพฤติตนเกี่ยวข้องกับอบายมุข หรือสิ่งเสพติดจนขาดสติ หรือแสดงกิริยา ไม่สุภาพจนเป็นที่รังเกียจของเพื่อนร่วมวิชาชีพ ชุมชน หรือสังคมทั้งด้านส่วนตัวและครอบครัว

๖. เป็นผู้มีความสามารถในการครองงาน โดยมีผู้บังคับบัญชารับรองตามแบบประเมินที่คุรุสภากำหนด

การบันทึกข้อมูลลงในระบบ “หนึ่งแสนครูดี ๒๕๕๖”
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา และ หน่วยงานต้นสังกัด สามารถ บันทึกข้อมูลลงในระบบ “หนึ่งแสนครูดี ๒๕๕๖” ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ถึง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
credit : www.enn.co.th

โดย จันทร์กระจ่างฟ้า

 

กลับไปที่ http://www.247friend.net/