มหกรรมอาเซียนสัญจร ๔ ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๖

ขณะที่คนไทยในทุกวงการกำลังตื่นตัวต่อการเป็นส่วนหนึ่งของ “ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)” อย่างเต็มรูปแบบในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. 2015) ชาติสมาชิกอาเซียนอีก ๙ ประเทศ คือ กัมพูชา, บรูไนดารุสซาลาม, มาเลเซีย, เมียนมาร์, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, สิงคโปร์, สปป.ลาว, และอินโดนีเซีย ก็มีความตื่นตัวเช่นกัน

เมื่อทั้ง ๑๐ ชาติสมาชิกอาเซียนต่างมีความกระตือรือร้น คนไทยจึงต้องไม่นิ่งนอนใจเร่งเตรียมความพร้อมในการเป็นพลเมืองอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะความสำเร็จของคนไทยย่อมหมายถึงความสำเร็จของประเทศไทยด้วย