ผู้เข้าแข่งขัน

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา/กศน. หรือเทียบเท่า (อายไม่เกิน ๒๕ ปี) จากทั่วประเทศ
ทีมละไม่เกิน ๕ – ๗ คน (ผู้ฝึกซ้อม/ครูที่ปรึกษาอีก ๑ คน รวมไม่เกิน ๘ คน)

รูปแบบของกิจกรรม

เป็นการแข่งขันเพื่อเฟ้นหากลุ่มเยาวชนที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ในรูปแบบนาฏศิลป์ประยุกต์ ที่สื่อความหมายถึงความเป็นอัตลักษณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน
ภายใต้ คำขวัญ “ASEAN: One Vision, One Identity, One Community”

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในเชิงวัฒนธรรมด้วยการแสดงออก
ในรูปแบบของนาฏศิลป์ประยุกต์ (ฟ้อนรำ ละคร หรือดนตรี) เพื่อสะท้อนถึงคำขวัญของอาเซียน

การรับสมัคร

โรงเรียน/กลุ่มเยาวชน ทั่วประเทศ สามารถส่งทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขัน โดยสมัคร/ส่งผลงาน การแสดงในรูปแบบของคลิปวีดีโอ ความยาว ๓ – ๕ นาที ด้วยวิธีการดังนี้

กำหนดเวลารับสมัคร/ส่งผลงาน

ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร : วันที่ ๑๕ มิถุนายน – ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ภาคเหนือ : วันที่ ๑๕ มิถุนายน – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : วันที่ ๑๕ มิถุนายน – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ประกาศผลผู้เข้ารอบ

ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร : วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ภาคเหนือ : วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ทางเวปไซท์ www.247friend.net

การแบ่งพื้นที่แข่งขัน

รูปแบบ/วิธีการแข่งขัน

๑) การแข่งขันรอบแรก

เป็นการคัดเลือกคลิปวีดีโอการแสดงนาฏศิลป์ประยุกต์ของทีมผู้สมัครทั่วประเทศ
โดยคัดเลือกให้เหลือภาคละ ๑๖ ทีม รวม ๔ ภาค จำนวน ๖๔ ทีม
ประกาศผลผู้เข้ารอบ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ทางเวปไซท์ www.247friend.net

๒) การแข่งขันรอบคัดเลือกประจำภาค (อาเซียนสัญจร ครั้งที่ ๑ – ๔)

เป็นการคัดเลือกผู้แทนภาคจาก ๑๖ ทีม ให้เหลือภาคละ ๔ ทีม รวมจำนวน ๑๖ ทีม ดำเนินการแข่งขันภาคละ ๑ วัน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐- ๑๗.๓๐ น. ดังนี้
ครั้งที่ ๑ รอบภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรม ปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ ๒ รอบภาคเหนือ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๓ รอบภาคใต้ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดภูเก็ต
ครั้งที่ ๔ รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดนครราชสีมา

*หมายเหตุ: สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

๓) การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (อาเซียนสัญจร ครั้งที่ ๕)

เป็นการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันซึ่งเป็นผู้แทน ๔ ภาค จาก ๑๖ ทีม ให้เหลือ ๓ ทีม (ทีมชนะเลิศ และทีมรองชนะเลิศ ๒ ทีม ) ด้วยการคัดเลือกการแสดง พร้อมการตอบคำถามว่า “หากทีมคุณได้เป็นผู้ชนะ คุณจะนำความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับอาเซียนที่ได้รับไปถ่ายทอดสู่คนรอบๆตัวคุณอย่างไร”
โดยกำหนดการแข่งขันในวันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐- ๑๗.๓๐ น. ณ กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ: สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

เกณฑ์การตัดสิน

Creativity = ๓๐ /Harmonization = ๓๐ / Performance Quality = ๒๐ / Presentation = ๑๐ / Personality = ๑๐ สำหรับรอบชิงชนะเลิศ เพิ่มการตอบคำถาม ๑๐ คะแนน

คณะกรรมการตัดสิน

ผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และ Nation Group

ผู้ดำเนินรายการแข่งขัน

พิธีกรที่มีประสบการณ์ด้านการแสดงและบันเทิง ได้แก่ คุณยอดนิยม นิยมสุข และคุณพิมพ์รัชฎา พัชรโชติพานิช

รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ

ทีมที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นทีมชนะเลิศ และทีมรองชนะเลิศอันดับ ๑ – ๒ รวม ๓ ทีม จะได้เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมที่ประเทศสมาชิกอาเซียน
เป็นเวลา ๔ วัน และ ๓ วัน ตามลำดับ

ติดต่อคณะผู้ดำเนินโครงการ
โทรศัพท์มือถือ : ๐-๘๔๐๐๓-๓๖๓๓ (คุณจิดาภา) โทรศัพท์ : ๐-๒๓๓๘-๓๖๓๑
E-Mail : njmkt@nationgroup.com หรือ thamdeee@gmail.com Tel : 02-338-3631 Fax : 02-338-3978
Facebook : www.facebook.com/njmagazinefanpage

Sponsored by